Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Λειτουργίας του Ψηφιακού Ενοριακού Κόμβου» της Πράξης «Ψηφιακός Ενοριακός Κόμβος» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5204381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» που Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)


Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ανακοινώνει τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του Αρ. 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης λειτουργίας του ψηφιακού ενοριακού κόμβου» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακός Ενοριακός Κόμβος» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5204381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» που Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμ. πρωτ. 617/12-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΖΩ46ΜΤΛΡ-Ε03) και την τροποποίηση της  Πράξης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1302/01-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Υ2Η-ΣΞΨ).

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Προμήθεια και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των Διοικητικών Εργασιών των Ιερών Μητροπόλεων και των Ενοριών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Ενοριακός Κόμβος» με κωδικό MIS 5204381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με βάση την Απόφαση ένταξης με Αριθμ. Πρωτ. 617/12-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΖΩ46ΜΤΛΡ-Ε03) και την τροποποίηση της  Πράξης με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1302/01-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ4Υ2Η-ΣΞΨ).

Σκοπός της εν λόγω Πράξης είναι η δημιουργία πληροφοριακής υποδομής («Ψηφιακές Γωνιές») σε 4.000 ενορίες και στις 97 Ι. Μητροπόλεις, σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς και στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Κρήτης και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε). Με την παρούσα Σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση πακέτου εφαρμογών για τη διαχείριση του Ψηφιακού Κόμβου που πρόκεται να αναπτυχθεί μέσω του Υποέργου 1 της Πράξης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για εφαρμογές που θα παρέχουν: α) Λειτουργίες συνολικής διαχείρισης των βασικών εργασιών που πρέπει να διεκπεραιώνει μία ενορία και αφορούν στα οικονομικά δεδομένα, στα μυστήρια και στην τήρηση αρχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τον νόμο, και β) Λειτουργίες διεκπεραίωσης και διαχείρισης βασικών τομέων των Αρμοδιοτήτων των Ιερών Μητροπόλεων, όπως των οικονομικών (Ταμεία), των Μυστηρίων, των Βιβλίων κ.λπ.

Στο ως άνω πλαίσιο, πρόκειται να πραγματοποιηθεί:

  • Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας του «Ψηφιακού Ενοριακού Κόμβου»
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος σε 4.000 ενοριακές ψηφιακές θέσεις και 106 μητροπολιτικές ψηφιακές θέσεις
  • Εκπαίδευση των χρηστών των ψηφιακών θέσεων
  • Δοκιμαστική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος

Ο ανάδοχος θα:

  1. Προμηθεύσει / εγκαταστήσει / παραμετροποιήσει το προσφερόμενο από το έργο λογισμικό, για τη διαχείριση του Ψηφιακού Ενοριακού Κόμβου.
  2. Παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους αντίστοιχους ανά τομέα του ΠΣ χειριστές (ήτοι στην ομάδα χειριστών των Ενοριών και στην ομάδα χειριστών των Ι. Μητροπόλεων), οι οποίοι θα είναι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του συστήματος. Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τις ομάδες χειριστών στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο διαχείρισης των επιμέρους εφαρμογών, για χρήση στις Ιερές Μητροπόλεις και τις Ενορίες, αντίστοιχα. Επίσης, θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, το οποίο θα επιτελεί τον ρόλο του διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τις Λειτουργικές προδιαγραφές (όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας). Η Εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) ώρες και θα περιλαμβάνει παρουσίαση της κάθε Εφαρμογής, καθώς και τη λειτουργία της ανά ρόλο χειριστή (όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας), αλλά και επίλυση οιωνδήποτε ερωτημάτων των συμμετεχόντων αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργία αυτής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει οδηγό χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος για κάθε ομάδα χειριστών, ανάλογα με τον τομέα του ΠΣ τον οποίον θα διαχειρίζονται (εξουσιοδοτημένοι χρήστες Ενοριών – εξουσιοδοτημένοι χρήστες Ιερών Μητροπόλεων), καθώς και του διαχειριστή του Πληροφοριακού Συστήματος (ΙΠΕ).

  1. Παρέχει υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όσες βελτιωτικές ενέργειες κριθούν απαραίτητες για την καλύτερη επίτευξη του σκοπού του έργου και να επιλύει άμεσα όποιο πρόβλημα προκύπτει στο λογισμικό που έχει προσφέρει. Επίσης, κατά την περίοδο αυτή, είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται και να επιλύει κάθε σχετικό ερώτημα το οποίο αφορά στην λειτουργία του λογισμικού που έχει εγκαταστήσει.
  2. Θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου.

Το είδος της σύμβασης αφορά σε προμήθεια πακέτου λογισμικού και συστήματος πληροφορικής, καθώς και σε υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης, δοκιμαστικής λειτουργίας, οι οποίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Κωδικός CPVΠεριγραφή
48000000-8Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
51611100-9Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής
80533100-0Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, διότι τα παραδοτέα της κρίνονται αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (177.419,35€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000,00€), ΦΠΑ: σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (42.580,65€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι μετά τη λήξη της Πράξης, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 6.1 της παρούσας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Αναθέτουσα Αρχή αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το 80% της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στα Έγγραφα της Σύμβασης σύμφωνα με το Αρ. 105, Παρ. 1, Ν, 4412/2016.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 «Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Λειτουργίας του Ψηφιακού Ενοριακού Κόμβου» της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Ενοριακός Κόμβος», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με βάση την Απόφαση Ένταξης με Αρ. Πρωτ. 617/12-05-2023 και έχει λάβει κωδικό MIS 5204381.

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ41910002). Η Απόφαση ένταξης που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία, αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 23REQ012906648 2023-06-19).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 07/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύει, καθώς και με τους όρους και τις απαιτήσεις του συνημμένου στην παρούσα Τεύχους Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Ι έως VIII αυτού), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Συνοδευτικά αρχεία:

Απόφαση Δ.Σ. – Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (pdf)

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (pdf)

Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (pdf)

Επισκέψεις: 15


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο