Τυπικὸν Ἐνοριῶν (βιβλίον)


Τυπικὸν Ἐνοριῶν (βιβλίον)

Τυπικόν Ενοριών (τόμος Α’) – Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (β’ έκδοση, PDF βιβλίου)

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν (ὅπως καὶ τὸ Τριῴδιον καὶ τὸ Πεντηκοστάριον). Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ϛ΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον καὶ Ζωοποιὸν Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας κτλ., καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση.

   Εἰς αὐτὴν τὴν σειρὰν βιβλίων μὲ τίτλο «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», καταγράφουμε μὲ πλήρη λεπτομέρεια τὸ τυπικὸν, μετ’ ἱκανῶν ἐπεξηγηματικῶν σχολίων, παρέχοντας συνάμα πλῆρες ἐγκόλπιον Ὄρθρου (καὶ μὲ στοιχεῖα τῆς Θείας Λειτουργίας), πρὸς διευκόλυνσιν τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων εἰς τοὺς ἱεροὺς Ναούς. 

    Εἰς τὸ παρὸν βιβλίον, ἑστιάζουμε εἰς τὸ τυπικὸν τοῦ Ὄρθρου ὅταν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος, ἐν καθημερινῇ (περιλαμβανομένου καὶ τοῦ Σαββάτου), καὶ παραθέτουμε τὶς σχετικὲς ἡμερομηνίες τοῦ ἐνιαυτοῦ. Χαρακτηριστικὸν τῆς τυπικῆς διατάξεως Ἁγίου μὴ ἑορταζομένου ἐν καθημερινῇ, εἶναι οἱ Εἱρμοὶ τῶν γ΄, ϛ΄, η΄ καί θ΄ ᾠδῶν ἀντὶ Καταβασιῶν, ἡ μικρὰ Δοξολογία καὶ τὰ Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων. 

Τὸ παρὸν βιβλίον περιέχει τὶς ἐξῆς Ἀκολουθίες καὶ στοιχεῖα:

Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

Σάββατον με Αλληλούια

Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

Στοιχεῖα θείας Λειτουργίας εἰς τὸ τέλος κάθε γενικῆς τυπικῆς διατάξεως.

Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ, Διάκρισις τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων μὲ παράθεσιν ἐκτενῶν Πινάκων καὶ σχετικῆς ἔρευνας

– Ἐκφωνήσεις ἱερέων

– Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινὰ ἀπολυτίκια, Κοντάκια / Ἐξαποστειλάρια ἑβδομάδος)

– Εἱρμοὶ ᾠδῶν Νεκρωσίμων Κανόνων

– Διάταξις Ψαλτηρίου

– Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶν

   Πρόκειται περὶ τυπικοεγκολπίου, καθότι συνδυάζει τυπικὸν καὶ ἐγκόλπιον μαζί. Ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διεξοδικά.

   Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι γενικό, ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ χρόνια, δὲν δεσμεύεται εἰς ἕνα συγκεκριμένο ἔτος.

   Μὲ τὴν σειρὰ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», κάλλιστα καὶ εὔκολα δύναται ἕνας ἱεροψάλτης, χρησιμοποιώντας ὁποιαδήποτε φυλλάδα, ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὴν μετατρέψει σὲ ἡμιεορτάσιμη (ἢ καὶ μὴ ἑορτάσιμη) Ἀκολουθία, ὥστε νὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ Παρακλητική, ἁπλὰ ἀκολουθῶντας τὴν ἀντίστοιχη τυπικὴν διάταξιν.

   Προτείνουμε πρώτα τὴν διατριβὴν εἰς τὸ κεφάλαιον «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάσις τῶν τυπικῶν διατάξεων.

   Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ δὴ εἰς τὸ Ἀναλόγιον, καὶ παρακαλοῦμε συγχωρέσετε τὰ ὅποια ἀνθρώπινα λάθη ἢ παραλείψεις μας.

Τυπικόν ενοριών – Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (β’ έκδοση, Δεκέμβριος 2019)

ISBN: 978-618-84650-0-8

Καὶ ἐσὺ εὐλαβέστατε Ἀναγνῶστα, ποὺ τυχὸν ὠφελεῖσαι ἀπὸ τὸ παρὸν βιβλίον λέγε μετὰ κατανύξεως, 

«Κύριε ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησον τὸν δοῦλόν Σου Παναγιώτη καὶ τὴν οἰκογένειά του»

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ Β’ ΕΚΔΟΣΗΣ

– σελ. 113, ὑποσ. 155, νὰ προστεθεῖ: Σύμφωνα μὲ τὸ [ΤΑΣ(2010), σ. 536, Κεφ. ΞΗ’], «ἐὰν τύχωσιν εἰς τὰ προεόρτια καὶ μεθέορτα δύο Ἅγιοι ἔχοντες Κοντάκια δύο, λέγονται τὸ πρῶτον ἀπὸ τρίτης ᾠδῆς, καὶ τὸ ἕτερον, ἀφ’ ἕκτης. Τὸ δὲ προεόρτιον ἢ τῆς Ἑορτῆς καταλιμπάνεται». 

Τέλος, καὶ 

τῷ μόνῳ σοφῷ Θεῷ σωτῆρι ἡμῶν,

δόξα καὶ μεγαλωσύνη, κράτος καὶ ἐξουσία

καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἀμήν.

Τυπικόν Ενοριών (τόμος Β’) – Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος (α’ έκδοση, PDF βιβλίου)

Εἰς τὸν πρῶτον τόμον τῆς σειρᾶς «Τυπικὸν Ἐνοριῶν» [ΤΕ (τ.Αʹ)], ἀσχοληθήκαμε μὲ τὸν Ὄρθρον τῶν καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος μὴ ἑορταζόμενος, ὅπου παραθέσαμε (μαζὶ μὲ ἄλλα στοιχεῖα) τὶς σχετικὲς ἀκολουθίες:

– Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

– Σάββατον με Αλληλούια

– Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

– Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

Εἰς τὸν παρόντα Βʹ τόμον τοῦ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν», ἀσχολούμαστε μὲ τὸν καθημερινὸ Ὄρθρο ἐὰν τύχει Ἅγιος ἑορταζόμενος. Τὸ παρὸν βιβλίον περιέχει τὶς ἐξῆς Ἀκολουθίες καὶ στοιχεῖα: 

– Ἀκολουθία Ἁγίου ἑορταζομένου εἰς ϛʹ ἤτοι ἡμιεορταζομένου

– Ἀκολουθία Ἁγίου ἑορταζομένου εἰς ηʹ ἤτοι πλήρως εορταζομένου 

– Ἀκολουθία Προεορτίων/Μεθεόρτων

– Στοιχεῖα θείας Λειτουργίας (ἀπολυτίκια, κοντάκια, κοινωνικά, κτλ.) εἰς τὸ τέλος κάθε γενικῆς τυπικῆς διατάξεως.

– Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ, Διάκρισις τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Ἁγίων μὲ παράθεσιν ἐκτενῶν Πινάκων καὶ σχετικῆς ἔρευνας

– Ἐκφωνήσεις ἱερέων

– Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινὰ ἀπολυτίκια)

– Πολυέλεος

– Μικρὰ Παράκλησις

– Καταβασίαι

– Θεοτοκία συνήθη, ψαλλόμενα εἰς τὸ Καὶ νῦν τῶν Δοξαστικῶν

– Διάταξις Ψαλτηρίου

– Στιχολογία τῶν Θʹ ᾨδῶν

Πρόκειται περὶ τυπικοεγκολπίου, καθότι συνδυάζει τυπικὸν καὶ ἐγκόλπιον μαζί. Ἀκολουθεῖ τὴν ῥοὴ τῆς ἀκολουθίας ἀναλυτικὰ καὶ διεξοδικά.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι γενικό, ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ χρόνια, δὲν δεσμεύεται εἰς ἕνα συγκεκριμένο ἔτος.

Κάλλιστα δύναται ἕνας ἱεροψάλτης χρησιμοποιώντας ὁποιαδήποτε φυλλάδα, ἂν χρειαστεῖ, νὰ τὴν μετρέψει σὲ ἡμιεορταζόμενη Ἀκολουθία, ὥστε νὰ ψαλλεῖ καὶ ἡ Παρακλητική, ἁπλὰ ἀκολουθῶντας τὴν ἀντίστοιχη τυπικὴν διάταξιν.

Προτείνουμε πρώτα τὴν διατριβὴν εἰς τὸ κεφάλαιον «Συστηματοποίησις καὶ Κατανόησις τοῦ Τυπικοῦ», τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ βάσις τῶν τυπικῶν διατάξεων.

Ἐκ τῆς ἐμπειρίας μας εἰς τὰς ἐνορίας, ἡ χρονικὴ διάρκεια τοῦ Ὄρθρου καθημερινῆς ἐὰν τύχει ἑορταζόμενος Ἅγιος (ἄνευ τῶν συνήθως παραλειπομένων, ὡς σημειοῦνται ἐν τῷ βιβλίῳ) εἶναι περίπου 60΄-75΄ λεπτὰ τῆς ὥρας.

Σημειώνομεν, κατ’ οἰκονομίαν, τὰ συνήθως παραλειπόμενα τὴν σήμερον εἰς τὰς ἐνορίας ἐντὸς κοκκίνων ἀγκυλῶν (καίτοι αὐτὰ ἀναφέρονται ῥητῶς στὸ ἰσχῦον Τυπικὸν τῆς ἐκκλησίας, ποὺ ἀντανακλᾶ τὴν τάξιν τῶν ἐνοριῶν περὶ τὸ 1900, ΤΜΕ). Ὅμως ἐφόσον ὑπάρχει χρόνος, καὶ εἰς εἰρηνικὴν συνεννόησιν μὲ τὸν προεστῶτα ἱερέα, δύνασαι φυσικὰ νὰ τὰ εἴπῃς καὶ αὐτά ἢ τοὐλάχιστον μερικὰ ἐξ αὐτῶν. 

Εὐελπιστοῦμε νὰ φανεῖ χρήσιμον τὸ παρὸν βιβλίον εἰς τοὺς διακονοῦντας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ δὴ εἰς τὸ Ἀναλόγιον, καὶ παρακαλοῦμε συγχωρέσετε τὰ ὅποια ἀνθρώπινα λάθη ἢ παραλείψεις μας.

Παρακάτω θὰ βρεῖτε τὸ βιβλίο σὲ μορφὴ pdf

 Τυπικόν ενοριών – Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος

ISBN: 978-618-00-1014-5

Καὶ ἐσὺ εὐλαβέστατε Ἀναγνῶστα, ποὺ τυχὸν ὠφελεῖσαι ἀπὸ τὸ παρὸν βιβλίον λέγε μετὰ κατανύξεως, 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς, καὶ τὸν δοῦλόν Σου Παναγιώτη καὶ τὴν οἰκογένειά του».

Τέλος, καὶ 

τῷ Ἁγίῳ Θεῷ ἡμῶν,

τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,

τιμή, δόξα, κράτος, 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἀμήν. 

Τυπικόν Ενοριών (τόμος Α’) – Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (α’ έκδοση)

Νέα β’ ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

«Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν τὰ Μηναῖα καὶ τὴν Παρακλητικήν. Ἐθέσπισαν δέ τοὺς Ἁγίους εἰς τὰ Μηναῖα, ἄλλους νὰ εἶναι ἑορταζόμενοι εἰς η΄ (ἤτοι πλήρως ἑορταζόμενοι), ἄλλοι ἑορταζόμενοι εἰς ς΄ (ἤτοι ἡμιεορταζόμενοι), καὶ ἄλλοι μὴ ἑορταζόμενοι, καὶ αὐτὸ σοφὰ τὸ ἔπραξαν ὥστε τὶς καθημερινὲς νὰ ψάλλουμε καὶ ἐκ τῶν τροπαρίων / ἀκολουθιῶν τῆς Παρακλητικῆς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεόν μας, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τοὺς Ἀγγέλους, τὸν Τίμιον Πρόδρομον, τοὺς Ἀποστόλους, τὸν Τίμιον Σταυρόν, ὅλους τοὺς Ἁγίους, ὅλους τοὺς Μάρτυρας, τοὺς Κεκοιμημένους πατέρες καὶ ἀδερφούς μας, κτλ., καὶ εἰς τὴν δική μας πνευματική διόρθωση και κατάρτιση».

Προς διευκόλυνσιν των τελούντων την Ακολουθία του Όρθρου, καθημερινώς, συνετάξαμε το ακόλουθο νέο βιβλίο:

Τυπικόν Ενοριών : Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος (ISBN: 978-960-8034-63-1)

Περιέχει τις ακολουθίες και τα στοιχεία: 

– Καθημερινή (και Σάββατον με Θεός Κύριος)

– Σάββατον με Αλληλούια

– Καθημερινή Μ. Τεσσαρακοστής (εκτός Σαββάτου)

– Καθημερινή (και Σάββατον) με Προεόρτια ή Μεθέορτα

– Περιέχει στοιχεία θείας Λειτουργίας (απολυτίκια, κοντάκια, κοινωνικά, κτλ.) στο τέλος κάθε γενικής τυπικής διάταξης.

– Εκφωνήσεις ιερέων

– Τροπάρια σχετικά (Θεοτοκία, Κοινά απολυτίκια, Εξαποστειλάρια, Κοντάκια, Ειρμούς Νεκρωσίμων Κανόνων)

– Διάταξη Ψαλτηρίου

– Περί των Ακολουθιών των Αγίων, και Ημερομηνίες Αγίου μη εορταζομένου (με μικρή σχετική έρευνα)

Πρόκειται περί τυπικοεγκολπίου, δηλαδή συνδυάζει τυπικόν και εγκόλπιον μαζί.

Ακολουθεί την ροή της ακολουθίας αναλυτικά και διεξοδικά.

Οποιοσδήποτε ψάλτης των καθημερινών, ακόμη και μη έχων μεγάλη σχέση με το τυπικό των καθημερινών, μπορεί να βγάλει άνετα το τυπικόν της εκκλησίας, το τυπικόν των καθημερινών και με μικρή δοξολογία και απόστιχα αίνων, με μόνο το Τυπικόν Ενοριών, και φυσικά το Μηναίον και την Παρακλητική.

Το βιβλίο αυτό είναι γενικό, ισχύει για όλα τα χρόνια, δεν δεσμεύεται σε ένα συγκεκριμένο έτος.

Κάλλιστα δύναται ο ιεροψάλτης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φυλλάδα, αν χρειαστεί, να την μετατρέψει σε ημιεορταζόμενη ή μη εορταζόμενη ακολουθία Αγίου, ώστε να ψαλλεί και η Παρακλητική, απλά ακολουθώντας την αντίστοιχη τυπική διάταξη.

Νέα β’ ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

Τυπικόν ενοριών – Όρθρος καθημερινών εάν τύχει Άγιος μη εορταζόμενος

ISBN: 978-960-8034-63-1

Από τις εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 32 24 819.

Νέα β’ ἔκδοση διαθέσιμη ἐδώ

Visits: 103


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο