Σύναξις Μοναστηριακῶν Τύπων 2022


Σύναξις Μοναστηριακῶν Τύπων 2022

ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ 2022

βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου

«ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας 2022», σελίδες 468, σχῆμα 14 Χ 21Τιμὴ 25€.      

Τηλέφωνον παραγγελιῶν: (+30) 698 746 3538

Κεντρικὴ διάθεσις· ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Χαβρίου 3,  Τ.Κ. 10562 Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. (+30) 210-322.4819

e-mail: hi@npanagopoulos.gr  —  https://npanagopoulos.gr/

᾿Απὸ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» ἐξεδόθη τὸ πόνημα «ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας 2022», σελίδες 468, σχῆμα 14 Χ 21.

῾Η ἔκδοσι ἀπευθύνεται σὲ ὅσους συμμετέχουν στὰ ὡς ἄνω σεμινά­ρια, καθὼς καὶ σὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ γνωρίσουν τὴν μοναστηριακὴ λειτουργικὴ τάξι κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

Περιέχει διατάξεις καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεσι τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό, καθὼς καὶ πλούσιο ὑλικὸ κατάλληλο γιὰ σειρὰ σχετικῶν μαθημάτων καὶ διαλέξεων τοῦ ἐνιαυτοῦ. 

Βασίζεται κυρίως στὸ Τυπικὸ τῆς Λαύρας τοῦ ῾Αγίου Σάββα, συμ­πληρωματικὰ δὲ καὶ σὲ ἀρχαῖες λειτουργικὲς διατάξεις, σὲ τυπικὰ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους (ἱερῶν μονῶν ῾Αγ. Παύλου, Ξενοφῶντος, Διονυσίου, Ξηροπο­τάμου, κ.ἄ.), καὶ στὴν σύγχρονη μοναστηριακὴ πρᾶξι.

Κατηρτίσθη ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας.

῾Η ἔκδοσι περιλαμβάνει·

1) Χρονολόγιο διαφόρων γεγονότων (τῆς μετὰ Χριστὸν ἱστορικῆς πε­ριόδου), ἐμπλουτισμένο καὶ ἀνανεωμένο μὲ νεώτερα καὶ πρόσφατα γεγο­νότα, ἐκκλησιαστικὰ καὶ μή.

2) Πίνακες πασχαλίων τοῦ 20οῦ καὶ τοῦ 21ου αἰῶνος κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο.

3) Βασικὲς προϋποθέσεις τοῦ μοναστηριακοῦ τυπικοῦ·

4) γενικὸ τύπο ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου·

5) γενικὸ τύπο ἀγρυπνίας ἐν Κυριακῇ μετὰ ἑορταζομένου ἁγίου·

6) Δήλωσι τοῦ κτητορικοῦ μνημοσύνου·

7) ἀναλυτικὲς διατάξεις γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες τῶν μηνῶν κατὰ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο·

8) τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα γιὰ τὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους·

9) πλούσια σχόλια καὶ τυπικολογικὲς παρατηρήσεις.

Περιγράφονται ἀναλυτικῶς κάπου 40 ἀγρυπνίες, προβλέπεται ἡ δυνα­τότης τελέσεως ἄλλων 40 περίπου, ἐνῷ σὲ 20 ἀκόμη περιπτώσεις ὑπάρχουν ἀναπληρώσεις ἀκολουθιῶν ἢ πλῆρες ἑόρτιο τυπικὸ γιὰ ἀκολουθίες ἐκτὸς τῶν μηναίων. 

Σημειώνονται ἐπίσης ὁ μικρὸς ἑσπερινὸς στὶς ἀγρυπνίες, διατάξεις ἀπὸ τὴν στουδιτικὴ καὶ τὴν ἀθωνικὴ παράδοσι, ἡ τάξι τῶν ἑορτίων κολλύβων, ποικίλα σπάνια κοινωνικά, ἐλλείποντες ὕμνοι, λειτουργικὲς διευκρινίσεις, καὶ διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. 

Διαχωρίζεται μὲ σαφήνεια ἡ μοναστηριακὴ ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ τάξι, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσι ποὺ παρατηρεῖται σὲ νεώτερα κείμενα.

῾Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ, ἐντασσομένη στὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης», ἐξυπηρετεῖ καὶ ἐπιστημονικοὺς σκοποὺς γιὰ τὴν βαθυτέρα μελέτη καὶ κατανόησι τῆς λειτουργικῆς τάξεως, ἡ ὁποία εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτη ἄνευ τῆς γνώσεως καὶ ἐρεύνης τῶν περιπτώσεων τοῦ ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου. 

᾿Ενδιαφέρει ἐπίσης καὶ τὰ ἱερὰ κοινόβια, κελλία, Μοναστικὲς Αδελφότητες καὶ ἡσυχαστήρια, ποὺ ἀκολουθοῦντὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο.

Πληροφορίες γιὰ τὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» στὸ ἱστολόγιον· https://seminaria-typikon.blogspot.com/Δ/νσις ἠλ. ἐπικοινωνίας email: setgv01@gmail.com

Επισκέψεις: 102


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο