3ος Κύκλος Σεμιναρίων Εκκλησιαστικού Τυπικού! Πρώτη Διάλεξη 3ου κύκλου στις 11.11.2019


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ»

᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 2019 – ᾿Ιούνιος 2020 (κύκλος 3ος)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ «Τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας»

᾿Αφιέρωμα στὰ 200 χρόνια (1820-2020) ἀπὸ τὴν γέννησι τοῦ Γ. Βιολάκη

• Μηνιαῖες διαλέξεις ἐπὶ θεμάτων τυπικοῦ ἀπὸ εἰδικοὺς εἰσηγητές (καθηγητὲς πανεπιστημίου, εἰδήμονες κληρικούς, μουσικολόγους, θεολόγους, φιλολόγους, μουσικοδιδασκάλους, εἰδικοὺς ἐρευνητὲς κ.λπ.).Οἱ ἐκδηλώσεις πραγματοποιοῦνται στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819), μὲ εἰδικὴ διάλεξι γιὰ θέματα τυπικοῦ καὶ σχετικὴ συζή­τησι μὲ τὸ κοινό.Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς. ῞Οσοι ἐνδιαφέ­ρονται γιὰ ἐγγραφὴ θὰ πρέπει νὰ στείλουν σχετικὸ μήνυμα στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι symbole@mail.com῾Η προσέλευσι γιὰ τὸ κοινὸ εἶναι ἐλεύθερη καὶ ἡ συμμετοχὴ ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.
῾Υπεύθυνος τοῦ σεμιναρίου· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, διδάκτωρ Φιλοσοφι­κῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.
Διοργάνωσις· Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος (ὡς ἄνω), καὶ ᾿Επιθεώρησις Τυπικοῦ«Συμβολή», ᾿Αθῆναι, e-mail: symbole@mail.com – ῾Ιστοσελὶς www.symbole.gr – Διάλογοι Συμβολῆς http://www.symbole.gr/forum/

᾿Επίσης θὰ λειτουργήσουν·

• Μαθήματα Τυπικοῦ. ῾Εβδομαδιαῖα μαθήματα, θεωρητικοῦ καὶ πρακτι­κοῦ χαρακτῆρος, γιὰ Α΄ καὶ Β΄ ἔτος, σὲ ὀλιγομελῆ τμήματα ἐγγεγραμμένων μαθητῶν.

• Ἐργαστήριον Τυπικοῦ. Μηνιαῖες συναντήσεις μὲ χρῆσι τῶν λειτουργι­κῶν βιβλίων τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ ἐπὶ πάσης τυπικῆς διατάξεως.

• Οἱ «Φίλοι τοῦ Τυπικοῦ». Μία φιλικὴ παρέα ἀνθρώπων ποὺ ἐνδιαφέρον­ται γιὰ τὸ λειτουργικὸ τυπικὸ καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ὀρθὴ γνῶσι καὶ τὴν εὐρύτερη διάδοσί του.
Σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες ἀπαραίτητη προϋπόθεσι εἶναι ἡ φυσικὴ παρου­σία καὶ συμμετοχὴ τῶν ἀκροατῶν/ἐνδιαφερομένων. ῾Η ἐξ ἀποστάσεως παρα­κολούθησι δὲν εἶναι ἐφικτή.
Μόνο γιὰ ἐφέτος (Νοέμβριος 2019 – ᾿Ιούνιος 2020) στὰ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ» θὰ πραγματο­ποιηθοῦν γιὰ τὸ τυπικὸ εἰδικὰ μαθήματα καὶ παρουσιάσεις συνολικῆς διαρκεί­ας 120 διδακτικῶν ὡρῶν, ὅταν ὅλες οἱ πανεπιστημιακὲς θεολογικές, μουσι­κές, ἐκκλησιαστικὲς σχολές, τμήματα ἢ ἀκαδημίες (῾Ελλάδος καὶ Κύπρου) ἀφιερώνουν γιὰ γενικὴ διδασκαλία τοῦ τυπικοῦ ἀπὸ 0 ἕως 90 διδακτικὲς ὧρες ὄχι ἀνὰ ἔτος, ἀλλὰ συνολικὰ καὶ στὰ 4 ἔτη σπουδῶν τους.

 ῾Η πρώτη διάλεξι τοῦ 3ου κύκλου τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» θὰ πραγματοποιηθῇ στὸ βιβλιοπωλεῖο τῶν ᾿Εκδόσεων Ν. Παναγόπουλος (διεύθυνσι· Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα ᾿Αθηνῶν, τηλ. 210-322.4819),— τὴν Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ θέμα·


῾Ο Γεώργιος Βιολάκηςκαὶ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθῇ σχετικὴ συζήτησι.
Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες. Τὸ σεμινάριο ἀπευθύνεται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ σεμιναρίου θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἐγγραφοῦν καὶ τὸ παρακολουθήσουν συστηματικῶς.

᾿Εγγραφές·                 Στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι symbole@mail.com

Πληροφορίες·       

 Βιβλιοπωλεῖο Νεκτάριος Δ.Παναγόπουλος                                

  ὁδὸς Χαβρίου 3 (καὶ Κολοκοτρώνη),                                

 Σύνταγμα Ἀθηνῶν, τηλ. 210-322.4819

῾Η συμμετοχὴ εἶναι ἐντελῶς ΔΩΡΕΑΝ.

Μὲ ἐκτίμησιν

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ

Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγοςπτυχ. Κοινωνικῆς Θεολογίας

e-mail: symbole@mail.com

Views: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο