Ἡ σχέση τοῦ facebook μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ;


Τὸ Facebook θεωρεῖται τὸ πληρέστερο κοινωνικὸ δίκτυο σὲ λειτουργίες, ἂν καὶ ἡ πληθώρα ρυθμίσεων καὶ ἐπιλογῶν μπερδεύουν τοὺς περισσότερους χρῆστες, οἱ ὁποῖοι ἀρκοῦνται στὴν ἁπλὴ χρήση του. Μὲ τὴ δημιουργία τοῦ προφίλ, ὁ χρήστης μπορεῖ νὰ στείλει αἰτήματα φιλίας σὲ ἄλλους χρῆστες, οἱ ὁποῖοι θὰ πρέπει νὰ τὸν ἀποδεχθοῦν ἢ νὰ τὸν ἀπορρίψουν. Ἐκτὸς ἀπὸ δημοσιεύσεις μὲ κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο ποὺ μπορεῖ νὰ δημοσιεύσει ἕνας χρήστης, ὑπάρχει καὶ ἡ δυνατότητα ἀποστολῆς μηνυμάτων καὶ ἰδιωτικῆς ἐπικοινωνίας μὲ ἄλλους χρῆστες. Τὸ Facebook, δηλαδή, περιέχει προσωπικὲς σκέψεις καὶ βλέψεις, εἰκονικὰ ἀποτυπωμένες τῶν χρηστῶν του. Σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς συνίσταται καὶ ἡ χρησιμότητα τοῦ Facebook σὲ σχέση μὲ τὸ σκοπὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.
Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, γενικότερα, ἔχουν ὡς στόχο νὰ διευρύνουν τὶς πηγὲς τῶν πληροφοριῶν τους. Ἑπομένως, ὁ κατεξοχὴν τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιοῦν τὸ Facebook εἶναι ἡ συλλογὴ πληροφοριῶν γιὰ ἀνθρώπους-χρῆστες ποὺ θέλουν νὰ…
μάθουν περισσότερα πράγματα, καὶ συνήθως γιὰ ἀνθρώπους ποὺ κατέχουν ὑψηλὲς θέσεις στὸ κοινωνικοπολιτικὸ γίγνεσθαι. Καὶ αὐτό, γιατί τὸ Facebook ἀποτελεῖ, στὶς μέρες μας, τὸ κοινωνικὸ μέσο ποὺ διαδραματίζει καταλυτικὸ ρόλο στὸ σύγχρονο περιβάλλον πληροφοριῶν καὶ ἐπικοινωνίας.
Πῶς ἀκριβῶς, ὅμως, χρησιμοποιοῦν τὸ Facebook οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ; Ἡ πλατφόρμα τοῦ Facebook δίνει τὴν ψευδαίσθηση μιᾶς ἐλεύθερης ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν μεταξὺ τῶν χρηστῶν του. Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἐντύπωση εἶναι λανθασμένη, καθὼς ὁ πραγματικός της χαρακτῆρας ὡς μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι ἐντελῶς διαφορετικός. Τὸ Facebook ἀποτελεῖ ἕναν μεγάλο ἀμερικανικὸ μονοπωλιακὸ ὅμιλο καὶ ὁ πραγματικός του χαρακτῆρας καθορίζεται ἀπὸ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ χαρακτηριστικό του. Τὸ σύνολο τῶν πληροφοριῶν ποὺ εἰσάγεται σὲ αὐτὸ καταγράφεται, κωδικοποιεῖται καὶ ἀποθηκεύεται σὲ μεγάλες βάσεις δεδομένων, τὸ ἐπιχειρησιακὸ κέντρο τῶν ὁποίων βρίσκεται στὶς ΗΠΑ. Οἱ χρῆστες τοῦ Facebook ταυτοποιούνται ὡς φυσικὰ πρόσωπα σὲ πολλὲς περιπτώσεις, ἀκόμα κι ἂν χρησιμοποιοῦν ψευδώνυμα, καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται εἶναι πολύτιμα δεδομένα ποὺ συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα εἰσάγουν οἱ χρῆστες. Κάθε «like» θεωρεῖται στοιχεῖο τῆς προσωπικότητας τοῦ χρήστη ποὺ τὸ πατάει. Παράλληλα, ὅ,τι διαδίδεται μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης βρίσκεται ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἔλεγχο τῶν ἀμερικανικῶν ὁμίλων, ἐξασφαλίζοντας ἕναν ἀποτελεσματικὸ προπαγανδιστικὸ μηχανισμό. Πρόσφατα, τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀνέφεραν ὅτι ὑλοποιῶντας τὶς κατευθύνσεις τῶν ΗΠΑ καὶ ΕΕ γιὰ «περιορισμὸ τῆς τρομοκρατίας», θὰ φιλτράρουν τὸ περιεχόμενο ποὺ ἀναρτοῦν οἱ χρῆστες γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν περιεχόμενο «τρομοκρατικό». Ἡ στενὴ συσχέτιση τοῦ Facebook μὲ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶναι ἀδιαμφισβήτητη.
Πολλαπλὲς ἀναφορὲς δείχνουν ὅτι οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ συμμετεῖχαν ἐνεργὰ στὸ σχεδιασμό, στὰ κεφάλαια γιὰ τὴν ἵδρυση καὶ τὶς κατευθύνσεις τῆς ἐπιχείρησης αὐτῆς, στὴν κυριαρχία της στὸ διαδικτυακὸ στερέωμα. Ἡ ἐπιχείρηση τοῦ Facebook καὶ ἡ κυριαρχία της ἔχει οἰκοδομήσει μιὰ καθολικὴ μηχανὴ παρακολούθησης σχεδὸν τοῦ συνόλου τῆς ζωῆς κάθε ἐργαζομένου. Ἔχει κάνει πράξη κάτι ἀδιανόητο γιὰ τὶς προηγούμενες περιόδους: τὴν προληπτικὴ παρακολούθηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν καταγραφὴ στοιχείων γιὰ ὅλους.
Τὸ 2013 διέρρευσε σὲ ἀμερικανικὲς ἐφημερίδες καὶ ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, ὅτι ἡ NSA (ἡ Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ ὑπάγεται στὸ ὑπουργεῖο Ἄμυνας, εἶναι μία ἀπὸ τὶς 17 μυστικὲς ὑπηρεσίες ποὺ «ἐπίσημα» δραστηριοποιοῦνται στὶς ΗΠΑ) παρακολουθεῖ ἑκατομμύρια τηλεφωνικὲς κλήσεις καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ προγράμματος παρακολούθησης «Prism», μπορεῖ μέσῳ τῶν server 9 διαδικτυακῶν κολοσσῶν (ὅπως οἱ «Google», «Facebook», «Microsoft», «Yahoo», «Apple»…) νὰ ἔχει πρόσβαση στὰ e-mail, τὶς διαδικτυακὲς συνομιλίες κάθε εἴδους, νὰ ἔχουν οὐσιαστικὰ «εἰκόνα» ἀπὸ ὅλη τὴ διαδικτυακὴ κίνηση ἑνὸς χρήστη. Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες ὁμολόγησαν ὅτι μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν ὅλους τούς χρῆστες τοῦ διαδικτύου. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται τέτοιες παραδοχές, ὅπως ἡ παραπάνω.
Ἀνεξάρτητα γιὰ ποιὸν λόγο γίνονται αὐτὲς οἱ διαρροές, τί σκοποὺς μποροῦν νὰ ἐξυπηρετοῦν καὶ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μεταξὺ τῶν μονοπωλίων ποὺ ἐλέγχουν τὸ διαδίκτυο ἢ μεταξὺ καπιταλιστικῶν κρατῶν (ἤδη ὑπάρχουν σὲ σχέση μὲ τὸ γεγονὸς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὴ Γερμανία), αὐτὲς οἱ εἰδήσεις πρέπει νὰ εἶναι «καμπανάκι» γιὰ τοὺς ἑκατομμύρια χρῆστες τοῦ διαδικτύου καὶ τοῦ Facebook συγκεκριμένα. Κανένα προσωπικὸ δεδομένο δὲν μπορεῖ νὰ μείνει κρυφό, ὅταν συμμετέχει κανεὶς σὲ τέτοιες ἱστοσελίδες. Ἄλλωστε, ὁ χρήστης χάνει τὸν ἔλεγχο τῶν προσωπικῶν του δεδομένων ποὺ δημοσιεύονται, καθὼς αὐτὸ δὲν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς «φίλους» του στὸ Facebook. Στὴ συνέχεια, τὰ δεδομένα αὐτὰ περνοῦν στὴ δικαιοδοσία τῆς ἑταιρείας – παρόχου ποὺ τὰ διατηρεῖ στὸ διηνεκὲς καὶ τὰ ἀξιοποιεῖ ὅπως θέλει. Ἔτσι, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες βγαίνουν ἀπὸ τὸν κόπο νὰ σχηματίσουν τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ προφὶλ ὅσων τοποθετοῦν στὸ στόχαστρο, γιὰ πολιτικοὺς ἢ ἄλλους λόγους, ἀφοῦ τὸ ἔχουν ἕτοιμο.
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ποὺ ἦρθε στὴ δημοσιότητα τὸ 2012 εἶναι τὸ ἑξῆς: σὲ κτίριο τῆς CIA στὴ Βιρτζίνια εἶχε συγκεντρωθεῖ ἕνας λόχος πρακτόρων (οἱ λεγόμενοι «νίντζα τῆς βιβλιοθήκης») μὲ εὐθύνη νὰ ἀναλύουν τὶς πολιτικὲς ἀπόψεις ποὺ ἀναπτύσσονται ἀπὸ χρῆστες τοῦ «Facebook» καὶ τοῦ «Twitter». Οἱ ἐκθέσεις τῶν «νίντζα» ἐμπεριέχονταν στὴν πρωινὴ ἐνημέρωση τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ. Ἐπίσης, ἀπὸ τὸ 2012, τὸ FBI ἀναζητᾶ ἐργαλεῖο ἀνάλυσης μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης γιὰ προηγμένες πληροφορίες καὶ μάλιστα ἀνέφερε ὅτι: «Τὰ κοινωνικὰ μέσα ἔχουν γίνει πρωταρχικὴ πηγὴ πληροφοριῶν, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν τὴν κατεξοχὴν πρώτη ἀπόκριση σὲ σημαντικὰ γεγονότα καὶ τὸ πρωταρχικὸ συναγερμὸ σὲ πιθανῶς ἐκτραχυνόμενες καταστάσεις».
Τέλος, λέγεται, καὶ ὄχι ἄδικα, ὅτι μυστικὲς ὑπηρεσίες ἐμπλέκονται σὲ ἀνατροπὲς καθεστώτων, δολοφονίες ἢ ἀπόπειρες πραξικοπήματος ἀπὸ τὸ Αφγανιστάν μέχρι τὸν Παναμά. Δὲν ἐλέγχουν, ὅμως, τὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι, ὅπως πιστεύουν οἱ ὀπαδοὶ τῶν θεωριῶν συνωμοσίας. Πολὺ συχνά, οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες εἶναι δημόσιες ὑπηρεσίες μὲ περιορισμένες οἰκονομικὲς δυνατότητες καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις οἱ ὑπηρεσίες πληροφοριῶν ἐξαρτῶνται ἀπὸ κυβερνήσεις. Πάντως, σὲ κάθε περίπτωση τὸ Facebook, ὅπως γίνεται κατανοητό, ἀποτελεῖ καταλυτικὸ μέσο γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἔργου τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ γενικότερα, εἴτε αὐτὸ συμβαδίζει μὲ τὶς θεωρίες συνωμοσίας, εἴτε ὄχι.


Πηγές:

1. Άνταμεκ Σάσα, Facebook: Η μεγάλη παγίδα, Αθήνα, εκδ. Κάδμος, 2011.

2. Κακαβάνης Ηρακλής, Το Facebook, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι μυστικές υπηρεσίες, Άτεχνως, Δεκέμβριος 29, 2017. Διαθέσιμο σε: https://atexnos.gr/to-facebook-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/

3. Γεωργακόπουλος Στέφανος, Μυστικές υπηρεσίες: Μύθοι και πραγματικότητα, Deutsche Welle, Ιούνιος 11, 2019. Διαθέσιμο σε: https://www.dw.com/el/%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/a-49129709

4. Internet 2012 in numbers, Pingdom Blog, Ιανουάριος 16, 2013. Διαθέσιμο σε: http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers

5. Αγγελόπουλος Γιώργος, CIA: Σαρώνει τα κοινωνικά δίκτυα για να προβλέψει επαναστάσεις, soukarat.blogspot.com, Νοέμβρης 12, 2011. Διαθέσιμο σε: http://soukarat.blogspot.com/2011/11/cia.html

6. Πηγή εικόνας: Συνάντηση Facebook, Google, Microsoft και Twitter με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, Ναυτεμπορική, Σεπτέμβριος 5, 2019. Διαθέσιμο σε: https://www.naftemporiki.gr/story/1511963/sunantisifacebook-google-microsoftkaitwitterme-tis-amerikanikes-upiresies-pliroforion

Visits: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο