Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου γιὰ ἕνα Συνέδριο


Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ναύπακτος 31 Ἰουλίου 2023

Ἀνακοίνωση

Μέ ἀφορμή Ἀνακοίνωση στόν ἠλεκτρονικό Τύπο ὅτι στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου πρόκειται νά διεξαχθῆ Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα «Ναύπακτος 2030» μέ «40 ὁμιλητές», ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἔγινε ἀποδέκτης πολλῶν τηλεφωνημάτων, κυρίως ἀνθρώπων πού γνωρίζουν τό καθεστώς τῆς ἀπό ἐτῶν κανονικῆς παρέκκλισης καί ἔκνομης λειτουργίας τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Μονῆς, καί μέ ἔκπληξη ἐρωτοῦσαν περί τίνος πρόκειται.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, στήν κανονική καί νομική δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ὑπάγεται ἡ Μονή εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἐνημερώση τούς ἐνδιαφερομένους τά ἀκόλουθα:

1. Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀγνοεῖ παντελῶς τήν διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου στήν Ἱερά Μονή ἀφοῦ, ὄχι μόνο ποτέ δέν ζητήθηκε ἄδεια, σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανόνας καί τούς νόμους τῆς Πολιτείας ἀλλά οὔτε κἄν ἐνημερώθηκε γιά τήν διοργάνωση τοῦ πιό πάνω Συνεδρίου.

2. Ἡ ἐν λόγῳ Ἱερά Μονή τελεῖ ὑπό καθεστώς κανονικῆς ἐκτροπῆς, ἀφοῦ οἱ μοναχοί της τελοῦν ὑπό τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας πού ἐτέθη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά κανονικά καί πνευματικά παραπτώματα.

Μάλιστα σέ ἀπόφασή της τόν Ἰανουάριο τοῦ 2017 ἀναφέρεται :

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τονίζει πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι στηρίζει τίς ἐνέργειες τοῦ ποιμενάρχου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, πρός ἀποκατάστασιν τῆς διασαλευομένης κανονικῆς τάξεως. Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει ὅλον τόν ἱερό κλῆρο, τούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί τόν πιστό λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά μήν ἀκολουθοῦν «ἀλλοτρίους», ἀντικανονικούς καί ἀνυπότακτους μοναχούς, οὔτε νά μετέχουν σέ «παρασυναγωγές», στίς Λειτουργίες, τίς ἀκολουθίες, τίς βαπτίσεις καί ὅλα τά μυστήρια πού τελοῦνται ἀπό αὐτούς στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, ἐπειδή εἶναι ἄκυρα καί ἀνυπόστατα. Γενικά νά μήν γίνονται μέ τήν συμμετοχή τους ἠθικοί αὐτουργοί σέ κατάσταση πού ἐξελίσσεται σέ ἰδιότυπο ἐν δυνάμει σχίσμα. Εὔχεται δέ, ὁ Θεός νά δώσει ταπείνωση, μετάνοια καί φωτισμό σέ ὅλους τούς φυσικούς καί ἠθικούς αὐτουργούς αὐτῆς τῆς δεινῆς πνευματικῆς δοκιμασίας».

3. Ἡ ἐν λόγῳ Ἱερά Μονή τελεῖ καί ὑπό διοικητική καί νομική ἐκτροπή, ἀφοῦ δέν ἔχει νόμιμη ἐκπροσώπηση (Ἡγούμενο καί Ἡγουμενοσυμβούλιο), δέν συντάσσει Προϋπολογισμούς καί Ἀπολογισμούς πρός ἔγκριση, καί ἐνῶ εἶναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τελεῖ ὑπό κατάληψη ἀπό Ἰδιωτικό Σωματεῖο, πράγμα πρωτάκουστο γιά τά δεδομένα τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

4. Ὁ φερόμενος ὡς ἀπό τούς βασικούς ὁμιλητές τοῦ Συνεδρίου «Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος» εἶναι καθηρημένος Κληρικός πού καταδικάστηκε ἀπό τά Συνοδικά Δικαστήρια καί περιῆλθε στήν τάξη τῶν μοναχῶν. Καίτοι προσέφυγε στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐναντίον τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καί ἡ προσφυγή του ἀπορρίφθηκε, ἐν τούτοις αὐτοτιτλοφορεῖται ὡς Ἀρχιμανδρίτης, τελεῖ ἀνυπόστατα Μυστήρια, παραπλανώντας τούς ἀνθρώπους. Ἡ Ἱερά Σύνοδος στήν ὡς ἄνω ἀπόφασή της ἀναφέρεται σέ αὐτό:

«Μάλιστα, ὁ καθαιρεθείς μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος συνεχίζει νά «λειτουργεῖ» ἀντικανονικά καί τελεῖ μυστήρια, ὅπως τό βάπτισμα, τά ὁποῖα εἶναι ἄκυρα καί ἀνυπόστατα γιά τήν Ἐκκλησία. Αὐτή εἶναι μία ἀκόμη καραυγαλέα ἀπόδειξη τῆς ἔλλειψης κάθε σεβασμοῦ πρός τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πρός τήν θεμελιώδη μοναχική ἀρετή τῆς ὑπακοῆς ἀπό ὅλους τούς μοναχούς τῆς Μονῆς. Αὐτή ἡ περιφρόνηση στίς ἀποφάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων ὅμως ἔφερε καί τήν καταδίκη μελῶν τῆς Μονῆς ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη σέ ποινές φυλάκισης γιά παράνομη δραστηριότητα, ἰδιαίτερα μάλιστα τοῦ μοναχοῦ Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος ἔχει καταδικαστεῖ σέ ποινές φυλακίσεως κατ’ ἐπανάληψιν».

Πρέπει δέ νά σημειωθῆ ὅτι ἔχει καταδικασθῆ ἐπανειλημμένως ἀπό τά Ποινικά Δικαστήρια γιά ἀντιποίηση ἀρχῆς, ἀφοῦ τελεῖ λειτουργίες καί ἱεροπραξίες, χωρίς νά ἔχει δικαίωμα, ἀλλά καί γιά ἄλλα ποινικά ἀδικήματα.

5. Ἡ ἐν λόγῳ Ἱερά Μονή, εἶναι ὀφειλέτης ληξιπρόθεσμων χρεῶν πρός τό Δημόσιο, ἀφοῦ στό παρελθόν εἶχε λάβει κρατική ἐπιχορήγηση ἐπένδυσης ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τόν Ξενώνα της, ἡ ὁποία ὅταν ἔγινε ἔλεγχος ἀνεκλήθη καί ἡ Μονή ἐκλήθη νά ἐπιστρέψη στό Δημόσιο καί τήν ἐπένδυση καί τόν ΦΠΑ πού ἀνέρχονται στό ποσόν τῶν ἕξη περίπου ἑκατομμυρίων (6.000.000) Εὐρώ, τό ὁποῖο δέν ἐπιστράφηκε.

Τό Δημόσιο πρός διασφάληση τῶν συμφερόντων του ἔχει χωρήσει σέ βάρος, τόσο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, ὅσο καί τῶν φυσικῶν προσώπων της ὡς ἀλληλεγγύως συνυπευθύνων στήν προβλεπόμενη ἀπό τόν Κώδικα Εἴσπραξης Δημοσίων Ἐσόδων διοικητικῆς διαδικασίας. Δηλαδή ἔγινε κατάσχεση καί ἐπίκειται πλειστηριασμός.

Κατόπιν τούτων ἀποροῦμε πῶς ἕνα τέτοιο ἀντιεκκλησιαστικό καί παράνομο μόρφωμα θά συμβάλλη μέ τό Συνέδριο αὐτό «στόν ἀναπτυξιακό Χάρτη στό δυτικό ἄξονα μέ ἐπίκεντρο σέ βάθος ἑπταετίας», μέ «40 ὁμιλητές κύρους»;

Θά διδάξη ἐκκλησιαστικό ἦθος, νομιμότητα ἤ θά γίνη πρότυπο παράνομης ἀνάπτυξης;

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Views: 32


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο