Τ ῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Φαναρίου κ. Ἀ γ α θ α γ γ έ λ ῳ


 

Τ ῷ

Πανιερωτάτῳ

Μητροπολίτῃ Φαναρίου

κ. Ἀ γ α θ α γ γ έ λ ῳ,

Γενικῷ Διευθυντῇ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εἰς Ἀθήνας.

Πανιερώτατε Ἅγιε Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελε,

Διά τῆς παρούσης σπεύδω ὅπως ἀπευθύνω τάς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς καρδίας εὐγνωμόνους εὐχαριστίας καί ἐκφράσω πρός τό Ὑμέτερον πολυσέβαστον καί πολυφίλητον πρόσωπον τήν εὐγνωμοσύνην τοῦ τε ὑπογράφοντος, ὡς καί τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς ἱεραποστολικῆς τοῦ ὑποφαινομένου Ἐπαρχίας, διά τήν ὁλοπρόθυμον ἀνταπόκρισιν εἰς τό ὑποκάρδιον αἴτημα καί τήν ἀποστολήν τοῦ ἀναλογοῦντος ὑλικοῦ διά τάς ἀνάγκας ἁπασῶν τῶν βαθμίδων τῶν Κατηχητικῶν σχολείων τῶν Ἐνοριῶν.

Ἡ γενναιόδωρος καί αὕτη Ὑμετέρα χορηγία συμβάλλει τά μέγιστα καί ἀποτελεῖ βακτηρίαν καί ὑποστηριγμόν, καλύπτουσα τάς πνευματικάς ἀνάγκας τῶν νέων μας, οἵτινες μετά μεγίστου ἐνδιαφέροντος καί πνευματικῆς δίψης προστρέχουν καί πλαισιώνουν διά τῆς μετοχῆς των οἱοδήποτε προσκλητήριον πρός καταρτισμόν καί ἐνίσχυσιν εἰς τόν πνευματικόν αὐτῶν ἀγώνα.

Ἡ ἀνάληψις ὑπό τῆς Ὑμετέρας Πανιερότητος τοιαύτων πρωτοβουλιῶν καί ἐνεργειῶν, ἀποδεικνύει τήν ἱκανότητα, οὐ μήν ἀλλά καί τό ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον διά τό συντελούμενον ἔργον ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου, τοῦ ὁποίου ὁ Ἐκκλησιαστικός Ὀργανισμός τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, δηλονότι τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, οὗτινος ἐπαξίως προΐστασθε καί ἐπί τῶν ἡμερῶν Ὑμῶν ὁδηγεῖται ἀπό δόξης εἰς δόξαν, ἀποτελεῖ ἐνσάρκωσιν ἐν τῇ πράξει τοῦ Γραφικοῦ λογίου: “ἀδελφός ὑπό ἀδελφοῦ βασταζόμενος ὡς πόλις ὀχυρά” (Παρ. 18,12-22).

Ἔτι καί ἔτι εὐχαριστῶν καί προσεπευχόμενος εἰς τόν Δωρεοδότην παντός ἀγαθοῦ, ὅπως ἐνισχύῃ τήν Ὑμετέραν Πανιερότητα ἐν παντί καί χαρίζηται ὑγιείαν σταθηράν καί ἀμετάπτωτον, ὁλβίων ἡμερῶν μακρότητα, ὡς καί τοῖς ἀξίοις συνεργάταις Αὐτῆς, διατρανῶν δέ καί αὖθις τήν εὐγνωμοσύνην μου κατά πάντα καί διά πάντα, διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ, εὐγνωμοσύνης ἀπείρου καί πάσης τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Η Συντακτική ομάδα του Πρακτορείου Εκκλησιαστικής Λειτουργικής και Πολιτιστικής Ενημέρωσης lavaron.com.gr

 

Visits: 3


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο