Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)

Το Πρα­κτο­ρείο Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Λει­τουρ­γι­κής και Πο­λι­τι­στι­κής Ενη­μέ­ρω­σης – Lavaron.com.gr, το Κέ­ντρο Οικου­με­νι­κών, Ιε­ρα­πο­στο­λι­κών και Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Με­λε­τών (CEMES) «Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου» και οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στη δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Νι­κό­λαου Δη­μη­τρι­ά­δη.

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)

Στην παρουσίαση, την οποία θα συντονίσει ο Υπεύθυνος των Εκδόσεων Επίκεντρο κ. Πέτρος Παπασαραντόπουλος εκτός του Επιμελητού μετέχουν ο Πρόεδρος επί τιμή του Κέντρου, Ομότιμος Καθηγητής κ. Πέτρος Βασιλειάδης, o Τέως Πρόεδρος Καθηγητής κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπεύθυνος του Ιστολογίου π. Θεοφάνης.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα διεξαχθεί κλήρωση και ένας τυχερός θα κερδίσει υπογεγραμμένο αντίτυπο του βιβλίου εντελώς δωρεάν.

Για να συμμετέχετε στην κλήρωση επισκεφθείτε τη σελίδα: https://www.epikentro.gr/contest

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)
Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)
Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)

ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Μπορεί η παρούσα κρίση πανδημίας να οδηγήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία σε λειτουργική αναγέννηση;

ISBN 9786182040218

Έτος έκδοσης: 2020
Σελίδες: 376

Τιμή:  18.00  16.20 €  
eBOOK:   10.99 €  

Κωδικός στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 102072066Διδάσκοντες ΑΕΙ

Αν επιθυμείτε να λάβετε τιμής ένεκεν κάποιο βιβλίο σχετικό με το αντικείμενό σας, επικοινωνήστε στο email:

books@epikentro.gr


Δημητριάδης Νικόλαος (Επ.)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ CEMES

Πρόλογος
Περιεχόμενα

Η πα­ρού­σα παν­δη­μία ήταν πε­ρί­ο­δος πνευ­μα­τι­κής ανα­γέν­νη­σης και ελ­πί­δας και μο­να­δι­κή ευκαι­ρία για λει­τουρ­γι­κή και συ­νο­λι­κή ανα­γέν­νη­ση της Εκ­κλη­σί­ας. Υπήρ­ξε συ­γκλο­νι­στι­κή εμπει­ρία βί­ω­σης της αυθε­ντι­κής φύ­σης της Εκ­κλη­σί­ας και ορα­μα­τι­σμού επι­στρο­φής στο πα­ρα­δο­σι­α­κό κα­θε­στώς της ιε­ρο­σύ­νης όλων των πι­στών και ανα­βί­ω­σης μι­ας ευρύ­τε­ρης μό­νι­μης Δι­α­κο­νί­ας, αν­δρών και γυ­ναι­κών.

(Από την Ανοι­χτή Επι­στο­λή προς τις Εκ­κλη­σί­ες)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ CEMES


Το Κέ­ντρο Οικου­με­νι­κών, Ιε­ρα­πο­στο­λι­κών και Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Με­λε­τών (CEMES) «Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου» δι­έ­πε­ται ως προς την ορ­γά­νω­ση, τη Δι­οί­κη­ση και τη λει­τουρ­γία του από τις Δι­α­τά­ξεις Πο­λι­τι­στι­κών Σω­μα­τεί­ων, και έχει ως στό­χο την προ­ώ­θη­ση και θε­ο­λο­γι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση κά­θε μορ­φής Οικου­με­νι­κού και Δι­α­θρη­σκει­α­κού Δι­α­λό­γου της κα­τά Ανα­το­λάς Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σί­ας, την προ­ώ­θη­ση του αυθε­ντι­κού Ορ­θο­δό­ξου Ιε­ρα­πο­στο­λι­κού ιδε­ώ­δους, την ενί­σχυ­ση των ιε­ρα­πο­στο­λών της Εκ­κλη­σί­ας, κα­θώς και την καλ­λι­έρ­γεια πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής συ­νεί­δη­σης για τη δι­α­τή­ρη­ση της ακε­ραι­ό­τη­τας της κτι­στής δη­μι­ουρ­γί­ας.

Απώ­τε­ρος δη­λα­δή στό­χος του Κέ­ντρου είναι να προ­σφέ­ρει στην Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σία και στην ευρύ­τε­ρη Χρι­στι­α­νι­κή Κοι­νό­τη­τα τις Ερευ­νη­τι­κές, Επι­στη­μο­νι­κές και Δι­δα­κτι­κές του Υπη­ρε­σί­ες με Με­τα­πτυ­χι­α­κά Προ­γράμ­μα­τα, Επι­στη­μο­νι­κές Με­λέ­τες και Συ­νέ­δρια στον χώ­ρο τό­σο των Οικου­με­νι­κών Δι­α­λό­γων και της Ιε­ρα­πο­στο­λής, που με πά­θος και συ­νέ­πεια Δι­α­κό­νη­σε ο Αεί­μνη­στος Μη­τρο­πο­λί­της κυ­ρός Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου, Επί­τι­μος Δι­δά­κτο­ρας του ΑΠΘ, ως Εκ­πρό­σω­πος σε Δι­ε­θνή fora της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως του Οικου­με­νι­κού μας Πα­τρι­αρ­χείου και της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, όσο και της δι­ά­σω­σης του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος, που με επι­τυ­χία Δι­α­κο­νεί, και μά­λι­στα με Δι­ε­θνή Ανα­γνώ­ρι­ση, ο Παναγιώτατος Οικου­με­νι­κός μας Πα­τρι­άρ­χης κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος.

Παρακολουθήστε σε Επανάληψη την διοργάνωση της Βιβλιοπαρουσιάσεως του Βιβλιοπωλείου Επίκεντρο με το ιστολόγιο Lavaron.com.gr του βιβλίου: Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας (VIDEO LIVE)

Εκδόσεις Επίκεντρο @epikentro_publishers
📍Ασκληπιού 21, Αθήνα 📞210-38.11.077
📍Καμβουνίων 9, Θεσσαλονίκη 📞2310-256.146
📧books@epikentro.gr
💻https://www.epikentro.gr/


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο