Πάτερ ημών σε ξένες Γλώσσες


Πάτερ ἡμῶνΠάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ἀμην.

Ουράνιε πατέρα μουν (Ποντιακά)

Ουράνιε πατέρα μουν,
ν’ αγιάζ’ τ’ όνομα σ’,
να έρται η βασιλεία σ’,
το θέλεμα σ’ να ‘ίνεται,
άμον ‘ς σον ουρανόν και σην γήν.
Τ’ αναγκαίον μανάχα ψωμίν εμούν
δώσ’ ‘μας οσήμερον,
και σ’χώρεσον τα αμαρτίας εμούν
άμον το σ’ χωρούμε κι εμείς
ατείντ’ς τ’ έβλαψαν εμάς.
Μη θέκ’ς εμάς ‘ς σον πειρασμόν
και απεμάκρυνον απ’ εμάς το κακόν.

Our Father  (Αγγλικά)

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Notre Père   (Γαλλικά)

Notre Père qui es aux cieux Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne arrive, Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel Et remets-nous nos dettes
comme nous remettons à nos débiteurs, Et ne nous soumets pas à l’épreuve, Mais délivre nous du Malin. Amen.

Padre nostro  (Ιταλικά)

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

Vater unser   (Γερμανικά)

Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.    

Pai Nosso  (Πορτογαλικά)

Pai Nosso que estais no Céu,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal.
Amém. 

Padre nuestro (Ισπανικά)

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra. El pan nuestro sustancial de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del maligno. Amen. 

Pater noster  (Λατινικά)

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur Nomen Tuum; adveniat Regnum Tuum; fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem;
     sed libera nos Malo. 
Amen. 

Оче наш  (Σερβικά)

Оче наш који си на небесима,
да се свети име твоје;
да дође царство твоје;
да буде воља твоја и на земљи као на небу.
Хљеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше
као и ми што опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.
Амин.

 Ati ynë (Αλβανικά)

Ati ynë që je në qiejt, U shenjtëroftë emri yt. Ardhtë mbretëria jote, U bëftë dëshira jote, Si në qiell ashtu edhe mbi dhè
Bukën tonë të përditshme jepna neve sot Dhe falna fajet tona,
Sikurse edhe ne ua falim fajtorëve tanë . Dhe mos na shtjer në ngasje Por shpëtona nga i ligu. Amin.

Отче наш (Ρωσικά)


  Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.

Göklerdeki Babamız (Τουρκικά)


  Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar.
Amin.

Ѿче на́шъ  (Βουλγαρικά)

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ], да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́, да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́, да буде[тъ] волѧ Твоѧ́, ѧко на н[е]б[е]си и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь, и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша, ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ]. и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго: ѧко твое есть ц[а]рствїе и сила и слава во в[е]ки.
Аминь.

主禱文 (Κινεζικά)

於諸天我等之父歟,
願爾名見聖;
願爾國臨格;
願爾旨承行,
於天如何,
於地亦然;
我等需用之糧,
求賜我等於今日;
又免我等債於我等,
如我等亦免負我等債者;
且弗導吾儕於誘感, 乃脫我等於彼惡者。

Mi Atyánk  (Ουγγρικά) 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Amen.

Onze Vader Die   (Ολλανδικά)

Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. Amen.

Ojcze nasz  (Πολωνέζικα)  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

 Fader Vår (Σουηδικά)

Fader Vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen.

Fader vor (Δανέζικα)  

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Amen.

Abun d-bashmayo  (Συριακά-Αραμαϊκά)

Abun d-bashmayo nithqadash shmokh tithe malkuthokh nehwe sebyonokh aykano d-bashmayo oph bar`o hab lan lahmo d-sunqonan yowmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano doph hnan shbaqan l-hayobayn lo ta`lan l-nesyuno elo phaso lan men bishop.
Amin .

Afrikaans (Αφρικανικά)  

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied,
soos in die hemel
net so ook op die aarde
Gee ons vandag
ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in die versoeking
nie, maar verlos ons van die Bose. Amen.

Visits: 180


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο