Ο νέος Νόμος 4777/2021 και η Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά


Τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών καθορίζει μεταξύ άλλων, ο νέος Νόμος «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες Διατάξεις» ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα το άρθρο 37 του Νόμου 4777/2021 αναφέρει τα εξης:

Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις Απαλλαγής μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τη συμμετοχή στα Μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και των Θρησκευτικών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα, όπως ιδίως οι λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση και τη διάρκεια της Απαλλαγής, ο Τύπος, το περιεχόμενο, η προθεσμία Υποβολής της Αίτησης Απαλλαγής καθώς και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά Έγγραφα, το όργανο της Σχολικής Μονάδας στο οποίο υποβάλλονται η αίτηση και τα Δικαιολογητικά, καθώς και η διάρκεια και ο τρόπος τήρησης, φύλαξης και επεξεργασίας αυτών, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης της Αίτησης, οι σχετικές εγγραφές που γίνονται σε υπηρεσιακά βιβλία της Σχολικής Μονάδας και ο τρόπος και το είδος της απασχόλησης των μαθητών κατά τη διάρκεια της Διδασκαλίας του Μαθήματος από την υποχρέωση παρακολούθησης του οποίου έχουν απαλλαγεί.

Επίσης, στο άρθρο 38, παράγραφος 3 αναφέρεται ρητώς, ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από Εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία Απαλλαγής μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τη συμμετοχή στα Μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής και των θρησκευτικών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 37.

Δείτε το παρακάτω Αρχείο με ολόκληρο του ΦΕΚ

Μέχρι νεωτέρας πάντως, είναι σε ισχύ υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή της πρώην Υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»


Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους/τις μαθητές/τριες (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/τριες, δηλαδή Αλλόθρησκους ή Ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του.


Συνεπώς, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται νόμιμα, όταν αφορά την προάσπιση της Ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους οικείους νόμους, στις Αποφάσεις των Διεθνών και Ελληνικών Δικαστηρίων (βλ. ΕΔΔΑ 31.10.2019, Παπαγεωργίου κ.α. κατά Ελλάδος, Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. απόφαση 28/2019 της Αρχής).
Η Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα και με το με αρ. 37/23-7-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του/της ίδιου/ας του/της μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» (βλ. Ολ.ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019).
Μόνον στην περίπτωση που η Γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα Γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη Γονική μέριμνα.
Η προσυπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/τη Διδάσκοντα/ουσα είναι απαραίτητη, ώστε να ενημερώνεται για τους/τις μαθητές/τριες που θα έχει στην τάξη του/της στις ώρες του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του Σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε Σχολικού Έτους.
Οι μαθητές/τριες που Απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του Σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Εγκύκλιο.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) Υπουργικής Απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι Απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα κ.α.) και έχοντας την πλήρη ευθύνη.

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές/τριες αυτοί/ές παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών/τριών από μαθήματα για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε Σχολικό Έτος με την ίδια διαδικασία.
Με την έκδοση της παρούσας Εγκυκλίου παύει να ισχύει η με Αρ. Πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 Εγκύκλιος.

Visits: 5


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο