Ολοκλήρωση Συνεδριάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον Μήνα Ιούνιο 2023 – Συνέντευξη Τύπου (VIDEO)


Όρισε Επιτροπή η οποία θα επισκεφθεί υπέργηρους Μητροπολίτες

Για το θέμα της ενεργοποίησης, της ειδικής Επιτροπής ελέγχου που κρίνει αν ένας Ιεράρχης μπορεί να ασκεί Διοίκηση έχοντας προχωρημένη ηλικία, όπως ορίζεται από το Άρθρο 34 παρ. 3 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, συζήτησε κατά τη Συνεδρίασή της η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος όρισε και τους Μητροπολίτες που θα επισκεφθούν αρχικά υπέργηρους Μητροπολίτες για να διαπιστώσουν την κατάσταση της Υγείας τους.

“Το θέμα δεν ήταν οι υπέργηροι Μητροπολίτες γιατί στην Εκκλησίας μας δεν υπάρχει υπέργηρος ρατσισμός”, απάντησε αρχικά σε ερώτημα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών κατά τη Συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε ότι η ΔΙΣ όρισε μια Τριμελή Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Χίου κ. Μάρκο, Φθιώτιδος κ. Συμεών και Λαρίσης κ. Ιερώνυμο, προκειμένου να επισκεφθεί Μητροπολίτες οι οποίοι είτε λόγω Γήρατος είτε λόγω Ασθενείας δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Ευχαριστήρια επιστολή στο Άγιον Όρος

Επίσης αποφάσισε την αποστολή ευχαριστήριου στο Άγιον Όρος για την Έλευση της Ιεράς Εικόνος του “Άξιον Εστί” στην Αθήνα. Ακόμη Ενέκρινε Πρόταση για διεξαγωγή Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατηχητών με Κεν­τρικό θέμα: «Η βία ως αν­θρω­πο­λο­γικό πρό­βλημα. Η ορ­θό­δοξη θε­ώ­ρηση». Το Συ­νέ­δριο θα φι­λο­ξε­νη­θεί από την 31η Αυ­γού­στου έως και την 3η Σε­πτεμ­βρίου 2023 στο Κα­τα­σκη­νω­τικό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Φθι­ώ­τι­δος «Η Α­γία Αι­κα­τε­ρίνη» στο Και­νούρ­γιο Λο­κρί­δος.

Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν Εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, αποφάσισε την Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίο λόγω της μεγάλης και σημαίνουσας προσφοράς του στα Περιβαλλοντικά, Οικολογικά θέματα και τις σχετικές Δράσεις και πρωτοβουλίες έχει αναλάβει προκειμένου να ευαισθητοποιήσει σε οικουμενική κλίμακα για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης.

Η εν λόγω Απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2023 κατά το Προσκύνημα του Παναγιωτάτου Πατριάρχου στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οσίου Αγάθωνος.

Αναλυτικά το Ανακοινωθέν της ΔΙΣ:

Συ­νήλθε από τη Δευ­τέρα 12 έως και την Τε­τάρτη 14 Ι­ου­νίου 2023, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Η Δ.Ι.Σ. κατά τις Συ­νε­δρίες της:

– Ε­πι­κύ­ρωσε τα Πρα­κτικά των Συ­νο­δική Ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σει γε­νο­μέ­νων ε­νερ­γειών.

– Κα­τήρ­τισε την Η­με­ρη­σία Δι­ά­ταξη της Τα­κτι­κής Συ­νε­λεύ­σεως της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, συγ­κλη­θη­σο­μέ­νης, συν Θεώ, από 9ης έως 11ης μη­νός Ο­κτω­βρίου 2023.

– Ε­ξέ­φρασε την α­πό­λυτη ταύ­τισή της με την από 27ης Μα­ΐου 2023 δή­λωση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου περί της δή­θεν “εμ­πλο­κής” της Εκ­κλη­σίας μας και κλη­ρι­κών Της στα πο­λι­τικά δρώ­μενα του τό­που μας ε­νό­ψει των ε­περ­χό­με­νων εθνι­κών ε­κλο­γών και α­πο­φά­σισε ο­μό­φωνα να την πε­ρι­βά­λει με συ­νο­δικό κύ­ρος, δη­λούσα και πάλι ότι «η Εκ­κλη­σία ούτε πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε συμ­πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε αν­τι­πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε “κομ­μα­τί­ζε­ται”, αλλά πο­ρεύ­ε­ται».

– Απ­oφά­σισε την α­πο­στολή ευ­χα­ρι­στη­ρίων Γραμ­μά­των προς την Ιερά Κοι­νό­τητα του Α­γίου Ό­ρους, τον Πο­λι­τικό Δι­οι­κητή κ. Α­θα­νά­σιο Μαρ­τίνο και τον Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τατο Πρω­το­σύγ­κελλο της Ι. Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών Αρ­χιμ. Βαρ­νάβα Θε­ο­χάρη, για τις ε­νέρ­γειές τους ό­σον α­φορά το δε­κα­πεν­θή­μερο προ­σκύ­νημα της Ε­φέ­στιας Ιεράς Ει­κό­νας της Υ­πε­ρα­γίας Θε­ο­τό­κου «Ά­ξιον Ε­στί» στην Α­θήνα, κατά το ο­ποίο προ­σήλθε πλή­θος ευ­λα­βών πι­στών.

– Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Χρι­στι­α­νι­κής Α­γω­γής και της Νε­ό­τη­τος για τη δι­ε­ξα­γωγή του 7ου Πα­νελ­λη­νίου Συ­νε­δρίου Υ­πευ­θύ­νων Ι­ε­ρέων Νε­ό­τη­τος, Στε­λε­χών Νε­ό­τη­τος και Κα­τη­χη­τών της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, με κεν­τρικό θέμα: «Η βία ως αν­θρω­πο­λο­γικό πρό­βλημα. Η ορ­θό­δοξη θε­ώ­ρηση». Το Συ­νέ­δριο θα φι­λο­ξε­νη­θεί από την 31η Αυ­γού­στου έως και την 3η Σε­πτεμ­βρίου 2023 στο Κα­τα­σκη­νω­τικό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Φθι­ώ­τι­δος «Η Α­γία Αι­κα­τε­ρίνη» στο Και­νούρ­γιο Λο­κρί­δος.

– Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί των Δι­ορ­θο­δό­ξων και Δι­α­χρι­στι­α­νι­κών Σχέ­σεων περί α­να­νέ­ω­σης των ήδη χο­ρη­γου­μέ­νων υ­πο­τρο­φιών και περί χο­ρή­γη­σης νέων για το α­κα­δη­μα­ϊκό έ­τος 2023-2024, οι ο­ποίες θα προ­σφερ­θούν σε ει­δική Εκ­δή­λωση που θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί τον προ­σεχή μήνα Σε­πτέμ­βριο.

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή επί του Τύ­που, των Δη­μο­σίων Σχέ­σεων και της Δι­α­φω­τίσεως περί της δι­ε­ξα­χθεί­σας «Ζ’ Η­με­ρί­δος διά την ε­νη­μέ­ρω­σιν των υ­πευ­θύ­νων Γρα­φείων Τύ­που κα­θώς και άλ­λων προ­σώ­πων, τα ο­ποία α­σχο­λούν­ται με την ε­πι­κοι­νω­νίαν των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων της Στε­ρεάς Ελ­λά­δος», η ο­ποία φι­λο­ξε­νή­θηκε από την Ι­ερά Μη­τρό­πολη Φθι­ώ­τι­δος και πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε στη Λα­μία την Τρίτη 23 Μα­ΐου 2023.

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή επί της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και Ε­πι­μορ­φώ­σεως του Ε­φη­με­ρι­α­κού Κλή­ρου περί της Δι­ε­ξα­γω­γής και των α­πο­τε­λε­σμά­των των Εξε­τά­σεων Υπο­ψή­φιων Μα­θη­τών της ΣΤ’ Δη­μο­τι­κού και της Γ’ Γυ­μνα­σίου για την Ει­σα­γωγή τους στα Εκ­κλη­σι­α­στικά Γυ­μνά­σια και τα Εκ­κλη­σι­α­στικά Λύ­κεια αν­τί­στοιχα.

– Α­πο­φά­σισε, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Φθι­ώ­τι­δος κ. Συ­μεών, Προ­έ­δρου της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Θείας και Πο­λι­τι­κής Οι­κο­νο­μίας και Οι­κο­λο­γίας, την α­πο­νομή τι­μη­τι­κής Δι­α­κρί­σεως στην ΑΘΠ τον Οι­κου­με­νικό Πα­τρι­άρχη κ. Βαρ­θο­λο­μαίο, λόγω της με­γά­λης και ση­μαί­νου­σας προ­σφο­ράς του στα θέ­ματα του Πε­ρι­βάλ­λον­τος, της Οι­κο­λο­γίας και των δρά­σεων ευ­αι­σθη­το­ποί­η­σης σε οι­κου­με­νική κλί­μακα για τα ζη­τή­ματα της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Η εν λόγω α­πο­νομή θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την 25η Ι­ου­νίου 2023, κατά το προ­σκύ­νημα του Πα­να­γι­ω­τά­του στην Ι­ερά Μονή Κοι­μή­σεως της Θε­ο­τό­κου Ο­σίου Α­γά­θω­νος, κατά το ο­ποίο θα ε­πι­σκε­φθεί και το Μου­σείο Φυ­σι­κής Ι­στο­ρίας της Μο­νής και το πα­ρα­κεί­μενο Πε­ρι­βαλ­λον­τικό Πάρκο.

– Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος περί του προ­γράμ­μα­τος του Β’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου με α­φορμή τη συμ­πλή­ρωση ε­κατό ε­τών από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή. Το Συ­νέ­δριο θα πρα­γμα­το­ποι­η­θεί την 20ή και την 21η Ο­κτω­βρίου 2023 στην Αί­θουσα Εκ­δη­λώ­σεων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος και θα έ­χει ως θέμα: «Η Ορ­θό­δοξη Εκ­κλη­σία στη Μι­κρά Α­σία, τον Πόντο και την Α­να­το­λική Θράκη από τους πρώ­τους Χρι­στι­α­νι­κούς αι­ώ­νες μέ­χρι και τα δρα­μα­τικά γε­γο­νότα του 20ού αι­ώ­νος».

– Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Ει­δι­κών Ποι­μαν­τι­κών Θε­μά­των και Κα­τα­στά­σεων επί του θέ­μα­τος της «Κα­τα­πο­λέ­μη­σης της Εμ­πο­ρίας Αν­θρώ­πων και της Προ­στα­σίας των Α­συ­νό­δευ­των Ανη­λί­κων».

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε από την Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή Λει­τουρ­γι­κής Ανα­γεν­νή­σεως περί της δι­ε­ξα­γω­γής του ΙΗ’ Πα­νελ­λη­νίου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σίου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, το ο­ποίο πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε από 6ης έως 8ης Ι­ου­νίου 2023 στο Συ­νε­δρι­ακό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Πε­ρι­στε­ρίου και είχε ως θέμα: «Το ή­θος και ο χα­ρα­κτή­ρας της λα­τρείας της Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σίας».

– Ε­νέ­κρινε την πρό­ταση της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­θλη­τι­σμού περί δι­ορ­γα­νώ­σεως Συ­νε­δρίου, τον προ­σεχή μήνα Φε­βρου­ά­ριο 2024, με θέμα «Σχέση Θε­ο­λο­γίας και Α­θλη­τι­σμού», α­φι­ε­ρω­μένο στην προ­σω­πι­κό­τητα του α­ει­μνή­στου θε­ο­λό­γου Κα­θη­γη­τού Νι­κο­λάου Νη­σι­ώ­του.

– Ε­νέ­κρινε την α­να­νέ­ωση του Δι­ο­ρι­σμού του Πα­νο­σιολογιωτάτου Αρ­χι­μαν­δρί­του π. Χε­ρου­βείμ Μου­στάκα, Γραμ­μα­τέως της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Κοι­νω­νι­κής Προ­νοίας και Ευ­ποι­ίας, στη θέση του Δι­ευ­θυν­τού της Ε­στίας Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παί­δευ­σης.

– Ε­νέ­κρινε τον Δι­ο­ρι­σμό του Πα­νο­σιολογιωτάτου Αρ­χι­μαν­δρί­του π. Φι­λα­ρέ­του Σπα­νο­πού­λου, ως Πρω­το­συγ­κέλ­λου της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Η­λείας.
Τέ­λος, η Δ.Ι.Σ. Ενέ­κρινε αΑπο­σπά­σεις Κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θηκε με άλλα θέ­ματα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, Συ­νο­δι­κών Ε­πι­τρο­πών και τρέ­χοντα Υπη­ρε­σι­ακά ζη­τή­ματα.

Επισκέψεις: 4


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο