Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσοη κ.κ. Στέφανου για την Εορτή του Αποστόλου Παύλου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ο Παύλος, ως άριστος μιμητὴς του Δεσπότου, και έχοντάς τον ως πραγματικὸ ένδυμα ζωής, έχει γίνει τα πάντα για όλους, για να τους κερδήσῃ και για να σώση τα ειδωλολατρικὰ έθνη. και με αυτὸ τον τρόπο έσωσε αληθινὰ όλο τον κόσμο και τον ωδήγησε στον Χριστὸ με τα δίχτυα του κηρύγματος».

Με αυτὰ τα ποιητικὰ λόγια επαινεί ο άγιος Ιωάννης ο Δα­μασκη­νὸς τον Απόστολο των Εθνών, Άγιο ΠΑΥΛΟ, ο οποίος ανεδείχθη ο με­γαλύ­τε­ρος κή­ρυ­κας του Ευ­αγγε­λίου του Χρι­στού  όλης της τότε γνω­στής οικουμένης. Με­ταξὺ όλων των άλλων πε­ριοχών του τότε γνω­στού κό­σμου, ο άγιος ΠΑΥΛΟΣ ήλθε και στις πε­ριοχὲς της ελληνικω­τά­­της Μα­κεδονίας μας μετὰ απὸ το θαυμαστὸ εκείνο γεγονὸς που συνέβη στην Τρωάδα της Μικράς Ασίας με το όνειρο που είδε, όταν ο Μα­κεδόνας άν­θρωπος τον παρα­καλούσε λέγον­τας. «δια­βὰς εις Μακεδονίαν βοήθη­σον ημιν». Υπ­ακούον­τας στην φωνὴ αυτὴ και περνώντας απὸ την Τρωάδα, μαζὺ με τους συνεργάτες του, τον Σί­λα, τον Τιμόθεο και τον Λου­κά, μετ­έβη το 50 μ.Χ., και παρέμεινε για λίγο καιρὸ στην αρχαία και μεγάλη ελληνικὴ πόλη των Φιλίππων, εδώ στον τόπο μας, ό­που ίδρυσε την πρώτη χρι­στιανικὴ Εκκλησία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, βα­πτί­­ζον­τας την πρώτη χρι­στιανή, την αγία Λυδία την Φιλιππησία, και αφή­νοντας σαν πρώ­το Ε­πίσκοπο της τοπικής μας Εκκλησίας τον άγιο Επαφρό­διτο, τον συνερ­γάτη και πολύτιμο βοηθό του.

Η αγάπη του αποστόλου ΠΑΥΛΟΥ προς τους Φιλιππησίους εκ­φρά­­ζεται με λόγια μο­να­δικὰ στην πολυαγαπημένη του επιστολή προς αυτούς: «Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορὰ που σάς εν­θυμούμαιπάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρὰ προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ τον Θεὸ για την συμμετοχή σας στο Ευ­αγγέλιο απὸ την πρώτη η­μέρα έως σή­­μερα. Έχω την πεποίθη­ση πως ο Θεὸς που άρχισε αυτὸ το αγα­θὸ έργο σε σας, θα το ολο­κλη­ρώση  ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτὴ η σκέψη μου για όλους σας είναι δι­καιο­λογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρ­διά μου, επειδὴ όλοι σεις μετέχετε στη χάρη που μου εδό­θη, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγ­μά μου υ­περ­ασπίζομαι και βεβαιώ­νω την αλήθεια του Ευ­αγγελίου. Μάρτυ­ράς μου εί­ναι ο Θεὸς πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή : να με­γα­λώνη η αγάπη σας όλο και πε­ρισσότε­ρο και να συνοδεύεται απὸ αληθινὴ γνώση και σωστὴ κρί­ση, για να δια­­κρίνετε τί είναι κα­λὸ για σας. Έτσι θα είσθε καθαροὶ και χωρὶς κατηγορία την η­μέρα που θα μας κρίνη ο Χριστός, πλούσιοι σε καλὰ έργα, που προέρ­χον­­ται απὸ την πίστη στον Ιησού Χριστὸ για να δοξάζεται και να υ­μνήται ο Θεός».

Για την χάρη της αγάπης του Χριστού και της αληθείας του Ευαγ­γε­λίου της σωτηρίας των ανθρώπων, αυτὸς ο ΠΑΥΛΟΣ, το με­γιστο «καύ­χημα της οικου­μένης», αυτὸς  «για τον οποίο δεν υπήρξε φυ­­­λακὴ που να μην τον δεχθή, Εκκλη­σία που να μη τον έχει ρήτορα», αυτός «για τον ο­ποίο η Δαμασκὸς μεγαλο­φρο­νεί και τον είδε να πέφτη στη γή απὸ το ουράνιο φώς», αυτός «του οποίου η Ρώ­μη δέχθηκε το αίμα και καυχιέται γι’ αυτόν», αυτός «για τον οποίο η Ταρσὸς χαίρεται περισσότερο και τιμά τα σπάργανά του όταν γεννήθηκε εκεί», αυτὸς που υπέφερε «τα δεσμὰ και τις φυ­λακίσεις σε κάθε πό­λη, τις θλίψεις, τους κόπους, τους μόχθους, τις αγρυπνίες, τις κα­κο­πά­θειες με πείνα και δί­ψα μέσα σε πολὺ κρύο και με λίγα ρού­χα, το καλάθι στην Δα­μα­σκό, τα χτυ­πή­μα­τα με τα ρα­βδιά, τα πετροβολήματα, την συνεχή πο­ρεία και το περ­πά­τημα, τις θαλασσοταραχὲς και τον βυθὸ της θα­λάσ­σης και τα ναυάγια». Αυτὸς είναι ο ιδρυτὴς και πολιούχος της τοπικής μας Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεα­πόλεως & Θάσου.

Με αυτές τις σκέψεις Σάς καλούμε και πάλι εφέτος, όλους και όλες, στους εορτα­σμοὺς του πολιούχου και προστάτου μας αγίου ΠΑΥΛΟΥ στον οποίο και ο­φείλομε την χριστιανικὴ υπόστασή μας, που θα πραγματο­ποιη­θούν στον Καθ­εδρικό μας Ναό, την ΔΕΥΤΕΡΑ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ στις 7 το απόγευ­μα στον ΕΣΠΕΡΙΝΟ, και στη συνέχεια στις 8.30 και εφ’  όσον εξασφαλισθή η σχετική άδεια στην ΠΟΜΠΗ-ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ με την λιτάνευση της ιεράς Εικόνος του, μέχρι το μνημείο της αφ­ίξεώς του στο κέντρο της Καβάλας. Επίσης σάς προσκαλούμε το πρωΐ της ΤΡΙΤΗΣ της 29ης Ιουνίου στην ΘΕΙΑ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑ και στην ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ για την απελευθέρωση της πό­λεώς μας. Το από­γευμα της ιδίας ημέρας στις 8 στο Ιερὸ Μνη­μείο της αφίξεως του Αποστόλου ΠΑΥ­ΛΟΥ πλησίον του ιερού Ναού αγίου Νι­κο­λάου Κα­βάλας, όπου έμπροσθεν της μαρμαρίνης αναθη­μα­τικής κόγχης, και σε ανάμνηση του γεγονότος της αφίξεως του αγίου ΠΑΥΛΟΥ στον λιμέ­να της αρχαίας Νεαπόλεως θα τελεσθή, υπαιθρίως, αντὶ της καθ­ιερω­μένης ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ στους αρχαίους Φιλίππους, ο μεθέορτος αρχιε­ρα­τικὸς ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ προς τιμή των αγίων ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Οι εν λόγω εκ­δηλώσεις θα πραγματο­ποιη­θούν, τηρουμένων όλων των μέτρων για την προφύλαξή μας απὸ την πανδημία.

Σας περιμένομε όλους και όλες.

Views: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο