Κυριακή Α’ Λουκά 2020

Κυριακή Α’ Λουκά 2020

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον. Ἦχος βαρύς.

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τόν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τόν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τόν θρῆνον µετέβαλες, καί τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστέ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεος.

Κυριακή Α’ Λουκά 2020

Κοντάκιον Ἀναστάσιµον.

Οὐκέτι τό κράτος τοῦ θανάτου, ἰσχύσει κατέχειν τούς βροτούς· Χριστός γάρ κατῆλθε συντρίβων, καί λύων τάς δυνάµεις αὐτοῦ, δεσµεῖται ὁ ᾍδης, Προφῆται συµφώνως ἀγάλλονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς ἐν πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοί εἰς τήν ἀνάστασιν.

Κυριακή Α’ Λουκά 2020
Κυριακή Α’ Λουκά 2020

Ἐξαποστειλάριον. Τό Εʹ Ἑωθινόν. Ἦχος βʹ. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν.

Ἡ ζωή καί ὁδός Χριστός, ἐκ νεκρῶν τῷ Κλεόπᾳ καί τῷ Λουκᾷ συνώδευσεν, οἷς περ καί ἐπεγνώσθη, εἰς Ἐµµαούς κλῶν τόν ἄρτον· ὧν ψυχαί καί καρδίαι, καιόµεναι ἐτύγχανον, ὅτε τούτοις ἐλάλει ἐν τῇ ὁδῷ, καί Γραφαῖς ἠρµήνευεν, ἃ ὑπέστη· µεθ’ ὧν, Ἡγέρθη, κράξωµεν, ὤφθη τε καί τῷ Πέτρῳ.

Πηγή: Από το Ιστολόγιο του Πατρός Αναστάσιου Σαλαπάτα

Κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

LINK: https://anastasiosds.blogspot.com

Επισκέψεις: 0

FacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailFacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο