Κινητή τηλεφωνία – Απαλλαγή Τελών μέσω gov.gr


Αν έχεις ηλικία μεταξύ 15-29 ετών μπορείς να προβείς σε απαλλαγή τελών στη κινητή τηλεφωνία μέσω μιας εύκολης διαδικασίας από το gov.gr.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Για να γίνει η απαλλαγή τελών στη κινητή τηλεφωνία μέσω gov.gr όμως οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε)

 •  είτε 

 ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών / διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet),είτε με φυσική παρουσία στα Κ.Ε.Π.

Επίσης επισημαίνεται πως οι παραπάνω για να καταχωρήσουν  την αίτησή  τους στο Μη.Δ.Α.Τε θα χρειαστούν:

 • τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ  τους και
 • τον αριθμό του κινητού τους
 •  τηλεφώνου για τον οποίο αιτούνται  την απαλλαγή τελών, στον οποίο θα  λάβουν  κωδικούς μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τους ανήκει.

Εάν όμως δεν έχουν τους προσωπικούς κωδικούς / διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet),  τότε μπορούν να μεταβούν  σε κάποιο Κ.Ε.Π., όπου θα χρειαστεί:

 • να έχουν  μαζί  τους  ένα ταυτοποιητικό  τους έγγραφο
 • να γνωρίζουν  τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και προαιρετικά τον ΑΦΜ τους ,
 • να έχουν μαζί  τους το κινητό
 •  τηλέφωνο, για τον αριθμό του οποίου θα αιτηθούν  απαλλαγή τελών, ώστε να λάβουν  κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password) και να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του www.gsis.gr ένας χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την απαλλαγή από την  καταβολή των τελών κινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικά:

1. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ανήλικο δικαιούχο στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Στο Μη.Δ.Α.Τε. η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου καταχωρίζοντας επιπρόσθετα και τον δικό του ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

2. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εγγραφής του παιδιού μου που έχει ενηλικιωθεί;

Όχι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενηλικιωθεί, η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ίδιο.

3. Πώς κάνω είσοδο μου στην εφαρμογή Μη.Δ.Α.Τε. ;

Για την είσοδο στην εφαρμογή χρειάζεται να διαθέτετε κωδικούς / διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet).

4. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στο Μη.Δ.Α.Τε. αν δεν διαθέτω κωδικούς TAXISnet;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Κ.Ε.Π. για την υποβολή της αίτησής σας  αρκεί να διαθέτετε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

5.Ποιο έγγραφο ταυτοποίησης χρειάζεται να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στο Κ.Ε.Π. για να υποβάλλω την αίτησή μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Σε ό,τι αφορά στον τύπο εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,
 • στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
 • στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) και είναι σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

6. Είναι υποχρεωτική η δήλωση του παρόχου του οποίου είμαι συνδρομητής για την εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Ναι, η δήλωση του παρόχου είναι υποχρεωτική.

7. Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού

 τηλεφώνου να δηλωθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. από δύο ή περισσότερα άτομα;

Όχι, κάθε αριθμός κινητού

 τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Μη.Δ.Α.Τε. από ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

8. Μπορώ να δηλώσω περισσότερους από έναν αριθμούς κινητού τηλεφώνου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Όχι, στο Μη.Δ.Α.Τε. μπορεί να δηλωθεί ένας μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου ανά δικαιούχο.

9. Έχω υπό την επιμέλειά μου παραπάνω από έναν δικαιούχους. Μπορώ να καταχωρίσω για όλους αίτηση στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Αν έχετε την επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων δικαιούχων μπορείτε να αιτηθείτε την απαλλαγή για κάθε έναν ξεχωριστά, δηλώνοντας τους αντίστοιχους αριθμούς κινητού τηλεφώνου.

10. Τι γίνεται αν ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιώ δεν είναι καταχωρισμένος στο όνομά μου /ΑΦΜ μου στον πάροχο;

Δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνετε στο Μη.Δ.Α.Τε. να είναι καταχωρισμένος στο όνομά σας / ΑΦΜ σας στον πάροχο.

11. Προσπαθώ να καταχωρίσω αίτηση για το ανήλικο παιδί μου, αλλά μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν επιβεβαιώνεται η επιμέλεια από εσάς για τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ που καταχωρίσατε». Τι πρέπει να κάνω;

Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται αρχικά με άντληση στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών (οικογενειακή μερίδα του Δήμου σας) ή το Μητρώο Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ακολούθως με άντληση στοιχείων από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ. Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, συνίσταται ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων σας στους εν λόγω φορείς.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

12. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο Κ.Ε.Π. σε περίπτωση που η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί με  ηλεκτρονική διασταύρωση;

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή
 • έγγραφο αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισάγει στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. το είδος και τα στοιχεία του εγγράφου βάσει του οποίου προκύπτει η σχέση επιμέλειας του ανήλικου με τον αιτούντα.

13. Μπορώ να διαγράψω οριστικοποιημένη εγγραφή από το Μη.Δ.Α.Τε.;

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε υποβληθείσα αίτηση που έχετε υποβάλει ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται ωστόσο η διαγραφή εγγραφής για την οποία εκκρεμεί αίτημα φορητότητας σε άλλον πάροχο για όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

14. Έχω αλλάξει αριθμό κινητού. Μπορώ να κάνω μεταβολή στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Ναι. Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού  τηλεφώνου, θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής σας και καταχώριση νέας.

15. Γιατί λαμβάνω μήνυμα λάθους κατά την οριστική υποβολή της αίτησης;

Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού  τηλεφώνου που καταχωρίσατε δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τον οποίο δηλώσατε ή δεν δικαιούται απαλλαγή, επιστρέφεται σχετικό μήνυμα σφάλματος και η αίτηση εγγραφής ακυρώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

16. Πώς θα ενημερωθώ ότι δεν δικαιούμαι πλέον απαλλαγή τελών;

Αν δε δικαιούστε πλέον απαλλαγή τελών, θα ενημερωθείτε με SMS από το Μη.Δ.Α.Τε.

17. Για ποιο λόγο ακυρώθηκε η απαλλαγή μου ενώ είμαι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Οι λόγοι που μπορεί να ακυρωθεί η απαλλαγή σας είναι οι εξής:

 • έχετε υπερβεί το ηλικιακό όριο (30 έτη),
 • ο πάροχος έχει προβεί σε διαγραφή της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

18. Τι σημαίνει η ένδειξη «Διεγραμμένη από τον πάροχο» στη στήλη «Κατάσταση αίτησης»;

Η ένδειξη «Διαγραμμένη από τον πάροχο» στην στήλη «Κατάσταση αίτησης», σημαίνει ότι η εγγραφή σας έχει ακυρωθεί από τον πάροχό σας, λόγω:

 • Υπέρβασης του ηλικιακού ορίου ( > 30 έτη).,
 • Μετατροπής του πακέτου/συμβολαίου σας σε άλλον τύπο συνδρομής , για τον οποίο δεν προβλέπεται απαλλαγή τελών κινητής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, συνίσταται η επικοινωνία με τον πάροχό σας.

Views: 2


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο