Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου: Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2021-2022)

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου: Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2021-2022)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) δέχεται αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ΕCTS, Μάστερ)» μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021.

• Δίδακτρα 3.600€ ετησίως ή 60€ ανά ECTS.
• Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας μέχρι 3.420€ ετησίως (τηρουμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων).
• Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι και 2.000€ για το πρώτο έτος σπουδών και μέχρι 1.000€ για το δεύτερο έτος σπουδών.
• Δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητα φοιτητών Erasmus.
• Παροχές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.

Το Μ.Π.Σ. είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού &  Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων-Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.) του Υ.Π.Π.Α.Ν. Αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε). Οι πρώτοι τίτλοι σπουδών  του Μ.Π.Σ. «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ΕCTS, Μάστερ)» θα απονεμηθούν το καλοκαίρι του 2021.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων καλούνται να καταθέσουν άμεσα την αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. (+357) 22 443066, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@theo.ac.cy ή/και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. https://www.theo.ac.cy/ .

Φορέας Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου Τμήμα Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου Τίτλος Προγράμματος Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα Δίδακτρα με δίδακτρα Πρόσθετες Πληροφορίες

Έχει εγκριθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 20.5.2019, το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» [«Applications of Psychology and Counselling in the Community (2 Years/ 120 ECTS, MA)»]. Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα, έρχεται να καλύψει ένα κενό ή και να αναβαθμίσει, υφιστάμενες υπηρεσίες σχετικές με την θετική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την ψυχική υγεία, που προσφέρονται είτε από εκκλησιαστικές κοινότητες, ή από υπηρεσίες μη κερδοσκοπικών οργανισμών, ιδρυμάτων, δήμων, κ.ά.

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα απευθύνεται:

(α) σε άτομα τα οποία εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κοινωφελείς οργανισμούς, ιδρύματα, κοινότητες, δήμους ή και άλλες σχετικές υπηρεσίες.   

(β) σε άτομα που υπηρετούν ή θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  στις εκκλησιαστικές κοινότητες (κληρικούς και λαϊκούς).  

(γ) σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολεία, ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ή σε εκπαιδεύσεις, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες αγωγής υγείας, προγράμματα παρέμβασης πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ., εκφοβισμού, παραβατικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων κ.λπ.).

(δ) σε άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (τέσσερα εξάμηνα). Ο αριθμός των μονάδων που απαιτούνται για αποφοίτηση είναι 120 ECTS (Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες), συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πιστώνεται 30 ECTS και της Πρακτικής Άσκησης η οποία πιστώνεται με 7.5 ECTS.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο

Κωδικός/Όνομα μαθήματος/ECTS

 • ΕΨΚ 510 Σύγχρονα θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Υ) 7.5
 • ΕΨΚ 511 Βασικές Αρχές Ορθόδοξης Θεολογίας (Υ) 7.5
 • ΕΨΚ 512 Δεοντολογία και Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 7.5
 • ΕΨΚ 513 Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Ικανότητας (Υ) 7.5

Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο

Κωδικός/Όνομα μαθήματος/ECTS

 • ΕΨΚ 514 Συμβουλευτική (Υ) 7.5
 • ΕΨΚ 518 Στατιστική (Ε) 7.5
 • ΕΨΚ 520 Πρακτική Άσκηση (Υ)ια Παιδιά και Εφήβους (Υ) 7.5
 • ΕΨΚ 515 Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία (Ε*) 7.5
 • ΕΨΚ 516 Μεταπτυχιακή Έρευνα (Ε*) 7.5
 • ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Ε) 7.5

Σύνολο: 30

Γ΄ Εξάμηνο

Κωδικός/Όνομα μαθήματος/ECTS

 • ΕΨΚ 620 Διπλωματική Εργασία (Υ) 15
 • ΕΨΚ 616 Εφηβική Παραβατικότητα (Υ)7.5
 • ΕΨΚ 614 Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης ηλικίας (Ε**) 7.5
 • ΕΨΚ 617 Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 7.5

Σύνολο: 30

Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση – (Από τα πιο κάτω 9 σεμινάρια, θα προσφέρονται τα  6 πιο δημοφιλή ανάλογα με τη ζήτηση από τους φοιτητές. Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 2 συναντήσεις επί 3 ώρες η κάθε συνάντηση.)

Ανάπτυξη πνευματικότητας σε παιδιά και εφήβους και συσχέτιση με την ψυχική υγεία
Μεντορική σχέση στο σχολείο
Συναισθηματική νοημοσύνη και ψυχική υγεία
Εκπαιδευτικά προληπτικά – Παρεμβατικά προγράμματα
Γραμματισμός, τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σήμερα
Θέματα φύλου στο σχολείο
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους
Διαπολιτισμικές δεξιότητες
Θεολογία vs Ψυχολογία
Άλλα σύγχρονα θέματα
 

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός/Όνομα μαθήματος/ECTS

 • ΕΨΚ 621 Διπλωματική Εργασία (Υ) 15
 • ΕΨΚ 610 Ατομικές διάφορες και αποκλίσεις (Υ)7.5
 • ΕΨΚ 618 Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα 

Σύνολο: 30

Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα –(Από τα πιο κάτω 9 σεμινάρια, θα προσφέρονται τα  6 πιο δημοφιλή ανάλογα με τη ζήτηση από τους φοιτητές. Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 2 συναντήσεις επί 3 ώρες η κάθε συνάντηση.)

Διαχείριση θυμού
Συμβουλευτική καταχρήσεων
Διαχείριση απώλειας-πένθους
Ανάπτυξη ικανότητας κλινικής κατανόησης
Οικογένεια σε κρίση ή ένας μεταβαλλόμενος θεσμός
Συμβουλευτική ασθενών και συγγενών τους
Γονικές δεξιότητες
Αυτόχειρες/αυτοκτονικός ιδεασμός
Ανορεξία – Βουλιμία
Άλλα σύγχρονα θέματα
Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως και κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Υ), ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Ε).

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

* Όσοι φοιτητές θα ειδικευτούν στην υπηρεσία εκκλησιαστικής ενορίας, θα πρέπει να επιλέξουν από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα του Β΄ εξαμήνου τα μαθήματα της ΕΨΚ 515 Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία και ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Όσοι φοιτητές θα ειδικευτούν στην υπηρεσία Μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων, δήμων κ.ά. υπηρεσιών θα  πρέπει να επιλέξουν το μάθημα  ΕΨΚ 517 Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και αναλόγως ένα από τα δύο άλλα μαθήματα. Όσοι θα ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα θα πρέπει να επιλέξουν τα μαθήματα ΕΨΚ 516 Μεταπτυχιακή Έρευνα και ΕΨΚ 518 Στατιστική.  Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν ελεύθερη επιλογή 2 μαθημάτων από τα 4 αναλόγως με τις προτιμήσεις τους και τη συμβουλή του Ακαδημαϊκού τους Συμβούλου. 

**Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επιλέξουν το μάθημα ΕΨΚ 617 Σεμινάρια – Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση. Αυτοί που θα εργαστούν σε εκκλησιαστικές ενορίες ή σε οργανισμούς θα πρέπει να επιλέξουν το μάθημα ΕΨΚ 614 Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης ηλικίας.

Για να δείτε την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων πατήστε εδώ

Επισκέψεις: 0

FacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailFacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο