Βιβλιοπαρουσίαση «Η εξεγειρόμενη Ευρώπη του 1820-21», Σάββατο 30-10-2021, ώρα 19:30, στο Ναύπλιο


 

Oι βι­βλι­ο­θή­κες του Φου­γά­ρου και οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σας προ­σκα­λούν στην πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Δη­μή­τριου Κ. Γι­αν­να­κό­που­λου:

Η εξεγειρόμενη Ευρώπη του 1820-21
Τα Δυτικοευρωπαϊκά κινήματα και η έναρξη της Ελληνικής επανάστασης

Για το βι­βλίο θα μι­λή­σουν οι:

  • Θα­νά­σης Χρή­στου, Κα­θη­γη­τής Νε­ό­τε­ρης και Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας Παν. Πε­λο­πον­νή­σου
  • Γε­ώρ­γι­ος Κόν­δης, Δρ. Κοι­νω­νι­ο­λο­γί­ας, Σχο­λή Κα­λών Τε­χνών, Παν. Πε­λο­πον­νή­σου
  • και ο συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου, Δη­μή­τρι­ος Γι­αν­να­κό­που­λος

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει ο Νι­κό­λα­ος Μπου­μπά­ρης, Φι­λό­λο­γος-Ιστο­ρι­κός, Πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φι­λο­λό­γων Αρ­γο­λί­δας.

Η είσο­δος είναι δω­ρε­άν, όμως, επει­δή θα τη­ρη­θούν αυστη­ρά όλα τα πρω­τό­κολ­λα που ορί­ζει ο ΕΟ­ΔΥ και το Υπουρ­γείο Πο­λι­τι­σμού και οι θέ­σεις είναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νες, θα τη­ρη­θεί σει­ρά προ­τε­ραι­ό­τη­τας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η είσο­δος πραγ­μα­το­ποι­εί­ται είτε με πι­στο­ποι­η­τι­κό εμ­βο­λι­α­σμού ή νό­ση­σης είτε με βε­βαί­ω­ση αρ­νη­τι­κού PCR ή Rapid Test. Οι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι πρέ­πει να φο­ρούν μά­σκα και κα­τά την προ­σέ­λευ­ση και κα­τά τη δι­άρ­κεια της πα­ρου­σί­α­σης.

Σάβ­βα­το 30 Οκτω­βρίου 2021, 7:30 μ.μ.
FOUGARO Art Center (Ασκλη­πιού 98, Ναύ­πλιο)
Τη­λέ­φω­νο κρά­τη­σης θέ­σης: 27520 47380

e-mail: info@anthosfougaro.gr

Η πα­ρου­σία σας θα μας τι­μή­σει ιδι­αί­τε­ρα.

 

 

 

 

Views: 4


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο