«Απολογισμός Φιλανθρωπίας» από την Εκκλησία της Ελλάδος – Η Εγκύκλιος


Εγκύκλιο σημείωμα προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τις Ιερές Μητροπόλεις και την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε η Ιερά Σύνοδος ζητώντας τους να υποβάλουν απολογισμό των δαπανών που διέθεσαν για το φιλανθρωπικό τους έργο κατά το περασμένο έτος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως απεδείχθη και από την επιτυχή καταγραφή του περασμένου έτους, επετέλεσε σπουδαιότατο φιλανθρωπικό έργο μέσω των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών και των συνεργατών τους «συμφώνως προς τας εντολάς και το παράδειγμα του Κυρίου ημών, ο οποίος προσέφερεν εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας».

Προστίθεται επίσης, ότι η Εκκλησία συντηρεί Φιλόπτωχα Ταμεία, Οικοτροφεία, Γηροκομεία, Ιδρύματα και Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, Ιδρύματα δι’ άτομα με ειδικάς ανάγκας, ως και παντοειδή άλλα Ιδρύματα.
Στην εγκύκλιο τονίζεται η αναγκαιότητα υπευθύνου ενημερώσεως προκειμένου ο «φιλόχριστος λαός να ενημερωθή περί του επιτελεσθέντος έργου εκάστου φορέως της Εκκλησίας κατά την διανυομένην περίοδον είτε τούτο αποτυπούται χρηματικώς είτε εις είδος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν,
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῆς ἐπιτυχοῦς καταγραφῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἐπετέλεσε φιλοπόνως, διά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν, σπουδαιότατον φιλανθρωπικόν ἔργον εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις, συμφώνως πρός τάς ἐντολάς καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὁ ὁποῖος προσέφερεν ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.
Χάριν τῆς εὐαγγελικῆς πρός τόν πάσχοντα ἀδελφόν ἀγάπης συντηρεῖ Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Ἱδρύματα καί Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεῖα, Ἱδρύματα δι’ ἄτομα μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ὡς καί παντοειδῆ ἄλλα Ἱδρύματα.
Διά τό ἔργον τοῦτο παρίσταται χρεία ὑπευθύνου ἐνημερώσεως εἰς τό πλαίσιον τῆς καταρτίσεως τοῦ Συστήματος Λογαριασμῶν Ὑγείας (ΣΛΥ) διά τό ἔτος ἀναφορᾶς 2020, ἵνα ὁ φιλόχριστος λαός ἐνημερωθῇ περί τοῦ ἐπιτελεσθέντος ἔργου ἑκάστου φορέως τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν διανυομένην περίοδον εἴτε τοῦτο ἀποτυποῦται χρηματικῶς εἴτε εἰς εἶδος.
Κατόπιν τούτων, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἕως τῆς 31ης μηνός Μαρτίου 2021, τόν Ἀπολογισμόν τῶν Δαπανῶν, τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἔτους 2020, διά τήν λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω Ἱδρυμάτων, καθ’ Ἵδρυμα καί Ταμεῖον, ἐπί μέρους καί ἐν συνόλῳ, μόνον ἠλεκτρονικῶς, εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν sekpe@ierasynodos.gr, συμφώνως πρός τό νέον συνημμένον ὑπόδειγμα. Ὁ σχετικός ἐπισυναπτόμενος Πίναξ ἀνηρτήθη ἤδη εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας www.sekpe.org. καί ἔλαβε νέαν μορφήν διά τῆς προσθήκης ἐπιπλέον στοιχείων.
Διά περαιτέρω πληροφορίας δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. κ. Χερουβείμ Μουστάκαν, τηλ. 210 7272274, κιν. 6936538181, φάξ: 210 7272280, email: sekpe@ierasynodos

Visits: 4


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο