Αναστάσιμα Μηνύματα Προκαθημένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας επί τω Αγίω Πάσχα (VIDEO – 2023)


Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα (2023)

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Προσφιλέστατα τέκνα,


Φθάσαντες, χάριτι θείᾳ, τήν πανσωστικήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, δι᾿ ἧς κατηργήθη τό κράτος τοῦ θανάτου καί ἠνεώχθησαν τῷ ἀδαμιαίῳ γένει αἱ πύλαι τοῦ Παραδείσου, ἀπευθύνομεν πᾶσιν ὑμῖν πασχαλίους προσρήσεις καί ἐγκάρδιον ἑόρτιον χαιρετισμόν, ἀναβοῶντες τό κοσμοχαρμόσυνον «Χριστός Ἀνέστη!».
Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, δονεῖται ἀπό τήν ἀνεκλάλητον χαράν τῆς Ἀναστάσεως. «Πεῖραν ἀναστάσεως» μαρτυροῦν οἱ ἆθλοι τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων τῆς πίστεως, ἡ λατρευτική καί μυστηριακή ἐμπειρία, ἡ ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», ἡ εὐσέβεια καί ἡ πνευματικότης τῶν πιστῶν, ἡ θυσιαστική ἀγάπη καί ἡ κατά Χριστόν ἀναστροφή αὐτῶν, ἡ προσδοκία ἑνός κόσμου, ἔνθα «ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι» .
Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί δι᾿ αὐτῆς, τά πάντα εὑρίσκονται ἐν κινήσει πρός τήν τελείωσίν των ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ ἐσχατολογική ὁρμή ἔδιδε πάντοτε εἰς τήν Ὀρθόδοξον ἐγκόσμιον μαρτυρίαν δυναμισμόν καί προοπτικήν. Παρά τά περί τοῦ ἀντιθέτου θρυλούμενα, λόγῳ τοῦ ἐσχατολογικοῦ προσανατολισμοῦ τῆς ζωῆς της, ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν ἐσυνθηκολόγησεν ἀπέναντι εἰς τήν παρουσίαν τοῦ κακοῦ ἐν τῷ κόσμῳ εἰς ὅλας τάς μορφάς του, δέν ἀπώθησε τήν πραγματικότητα τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου, δέν ἠγνόησε τήν ἀμφισημίαν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, ποτέ δέν ἐθεώρησε τόν ἀγῶνα δι᾿ ἕνα δικαιότερον κόσμον ἀλλότριον πρός τήν ἀποστολήν της.
Ἐγνώριζεν ὅμως ὅτι ὁ πόνος καί ὁ σταυρός δέν εἶναι ἡ ἐσχάτη πραγματικότης. Ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ βεβαιότης ὅτι διά τοῦ Σταυροῦ, διά τῆς «στενῆς πύλης», ὁδηγούμεθα εἰς τήν Ἀνάστασιν. Ἡ πίστις αὐτή ἀποτυποῦται εἰς τό γεγονός ὅτι ὁ πυρήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἡ Θεία Εὐχαριστία, συνδέεται οὐσιωδῶς μέ τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Εἰς τήν Ὀρθό-δοξον παράδοσιν, ὅπως τονίζει ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης, ἡ Θεία Εὐχαριστία «εἶναι γεμάτη χαρά καί φῶς», διότι «δέν ἔχει ὡς βάση τόν Σταυρόν καί μία ἐξιδανίκευση τοῦ πάθους, ἀλλά τήν Ἀνάσταση ὡς ὑπέρβαση τοῦ πάθους τοῦ Σταυροῦ». Ἡ Θεία Εὐχαριστία μᾶς μεταφέρει εἰς τόν Γολγοθᾶν ὄχι διά νά παραμείνωμεν ἐκεῖ, ἀλλά διά νά ὁδηγηθῶμεν, διά μέσου τοῦ Σταυροῦ, εἰς τήν ἀείφωτον δόξαν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ὑπέρβασις τῆς οὐτοπικῆς σωτηρίας «χωρίς Σταυρόν» καί τοῦ ὑπαρκτικοῦ ναυαγίου τοῦ σταυροῦ «χωρίς Ἀνάστασιν».
Ἡ μετοχή μας εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀφ᾿ ἑνός ἔμπρακτος κατάργησις κάθε οὐτοπισμοῦ τῶν «εὐρυχώρων ὁδῶν» καί τῶν ψευδεπιγράφων παραδείσων ἀπροσκόπτου εὐδαιμονίας, ἐν ταὐτῷ δέ καί ὁριστική ὑπέρβασις τοῦ ἀπέλπιδος ἐγκλωβισμοῦ εἰς τήν δῆθεν ἀνυπέρβλητον ἀρνητικότητα, ἀφοῦ ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ κυοφορεῖ τήν Ἀνάστασιν, τήν «ἄληκτον εὐφροσύνην», τῆς «αἰωνίου δόξης τήν ἀπόλαυσιν». Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἀναφέρει τήν ζωήν μας εἰς τήν θεανθρωπίνην οὐσίαν της καί εἰς τόν οὐράνιον προορισμόν της.
Ἐν Χριστῷ γνωρίζομεν καί βιοῦμεν ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι ὅλη ἡ ζωή μας, ὅτι ὁ βιολογικός θάνατος δέν ἀποτελεῖ τέλος καί ἐκμηδενισμόν τῆς ὑπάρξεώς μας. Δέν ὁρίζουν τά βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς τήν ἀλήθειάν της. Ἐξ ἄλλου, ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή εἶναι ἀναπότρεπτος «πορεία πρός τόν θάνατον» ὁδηγεῖ εἰς ὑπαρξιακά ἀδιέξοδα, εἰς ἀπόγνωσιν καί μηδενισμόν, εἰς ἀδιαφορίαν διά τά οὐσιώδη τοῦ βίου. Ἠ ἐπιστήμη, ἡ οἰκονομική καί κοινωνική πρόοδος, ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν οὐσιαστικήν λύσιν καί διέξοδον. Οἱ Χριστιανοί εἶναι οἱ «ἔχοντες ἐλπίδα», οἱ προσδοκῶντες τήν ἐρχομένην Βασιλείαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς τήν τελικήν πραγματικότητα, ὡς πληρότητα ζωῆς καί γνώσεως, ὡς χαράν πεπληρωμένην, ὄχι μόνον διά τάς ἐπερχομένας γενεάς, ἀλλά διά σύμπαν τό ἀνθρώπινον γένος ἀπ᾿ ἀρχῆς καί ἄχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
Αὐτήν τήν θέασιν τῆς ἱστορίας καί τῆς αἰωνιότητος, τόν ἀναστάσιμον χαρακτῆρα τῆς πίστεως, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ἀδιαμφισβήτητον γεγονός ὅτι τό μέγα θαῦμα τῆς Ἀληθείας ἀποκαλύπτεται μόνον «τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό μυστήριον», καλούμεθα νά μαρτυρῶμεν σήμερον εἰς ἕνα πολιτισμόν ἀπωθήσεως τοῦ Ὑπερβατικοῦ καί ποικίλων συρρικνώσεων τῆς πνευματικῆς ταυτότητος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.
Δοξάζοντες ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί ἀνατείλαντα πᾶσι τήν αἰώνιον ζωήν Κύριον καί μετέχοντες ἐν ἀγαλλιάσει τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», δεόμεθα τοῦ πανσθενοῦς, πανσόφου καί πανοικτίρμονος Ποιητοῦ καί Λυτρωτοῦ τοῦ παντός, ὅπως εἰρηνεύῃ τόν κόσμον, χαρίζηται δέ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων πάντα τά σωτηριώδη δωρήματα Αὐτοῦ, ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά Του, νῦν καί ἀεί καί εἰς πάντας τούς αἰῶνας. Ἀμήν!

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκγ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

_____________________________________

Μήνυμα ελπίδας από την Αφρική

Μήνυμα ελπίδας από την Αφρική στέλνει σε όλους τους δοκιμαζομένους ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θόδωρος Β’.

Ο Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου εκτός από το Αναστάσιμο Μήνυμα, το μήνυμα της γέννησης και της αναγέννησης, της ελπίδας που έστειλε ο Ιησούς με την Ανάστασή Του σε όλη την ανθρωπότητα προσεγγίζει και τα προβλήματα των ευημερούντων που έχουν πνευματικά αδιέξοδα αλλά και των ανθρώπων του τρίτου κόσμου που έχουν τρομακτικά προβλήματα διαβίωσης καθώς καταπατώνται συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

“Μέσα στον σύγχρονο κόσμο των διαρκών αλλαγών και των ποικίλων μεταβολών ηχεί και πάλι το ασύλληπτο γεγονός, που αιώνες τώρα συνοψίζεται σε δύο λέξεις: «Χριστός Ανέστη!». Μιά πραγματικότητα που μπορεί να καλλιεργεί και να μεταμορφώνει την ανθρώπινη υπόσταση και να δίνει νόημα στον καθημερινό αγώνα, η Ανάσταση του Θεανθρώπου, η Ανάσταση της Αληθινής και Αιώνιας Ζωής” τονίζει.

Μήνυμα ισότητας

Ο Πατριάρχης Αφρικής στέλνει κι ένα μήνυμα ισότητας:

” Άλλοι βιώνουν τις εμπειρίες του «πολιτισμένου κόσμου» με τις ελευθερίες και τα πνευματικά αδιέξοδα, άλλοι ζουν στις τρομακτικές συνθήκες του χαρακτηριζομένου από την δυτική νοοτροπία ως «τρίτου κόσμου», με τα άμεσα βιοτικά προβλήματα και τους αγώνες εξασφαλίσεως δικαιωμάτων όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη, ο αυτοπροσδιορισμός, η ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, το δικαίωμα τελικά στη ζωή, άσχετα από φύλο, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, κοινωνική τάξη και εθνικότητα. Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι γεννιούνται προικισμένοι με τη λογική, συμβαίνει συχνά να μη χρησιμοποιούν αυτό το δώρο του Δημιουργού για να διαμορφώσουν μια ηθική αδελφοσύνης και ανεκτικότητας. Ολόκληρη η γη είναι γεμάτη κοινωνίες που μόνο κατ΄ όνομα στηρίζονται στην αρχή της ισότητας”.

“Δεν έχει τόση σημασία αν αρέσουμε ο ένας στον άλλο, ή αν επαινούμε ο ένας τα έργα του άλλου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας και την αμοιβαία εξάρτησή μας, είτε ως πρόσωπα, είτε ως λαοί” υπογραμμίζει.

____________________

Στα Ιεροσόλυμα

Στο Πνεύμα του Υιού το οποίο φώτισε τους Αγίους Αποστόλους στο να γίνουν κήρυκες του Ευαγγελίου, καθώς και στην αποστολή της Εκκλησίας των Αγίων Τόπων, η οποία καλείται να συνεχίσει την εκπλήρωση του έργου τους στον τόπου που είναι η πηγή της Αναστάσεως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο Πασχαλινό Μήνυμα ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Και προσθέτει:

“Η εκπλήρωσις της αποστολής αυτής βαρύνει ιδιαιτέρως την Εκκλησίαν των Αγίων Τόπων. Την Εκκλησίαν την «ούσαν» εν Ιεροσολύμοις, η οποία από του κενού και ολβίου Τάφου, της πηγής της Αναστάσεως, διωκομένη απ’ αρχής, δριμέως δε προσφάτως, αγωνίζεται μη καταβαλλομένη, «αποθνήσκουσα και ιδού ζώσα» (Β΄ Κορ. 6,9), κηρύττουσα ΧριστόνΕσταυρωμένον και Αναστάντα και υποδεχομένη τα τέκνα αυτής, «εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσης και εώας» διά του ηδυμόλπου χαιρετισμού «Χριστός ανέστη» και διά των Πατριαρχικών Ημών ευχών και Πατρικών ευλογιών”.

_____________________________

Στην Ρουμανία

Στην Εγκύκλιο για την εορτή του Πάσχα 2023, που εξέδωσε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ για τους κληρικούς και τους πιστούς αναφέρεται στο νόημα της Ανάστασης του Κυρίου. Υπενθυμίζοντας, πως η Ιερά Σύνοδος της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κήρυξε το 2023 ως Έτος Μνήμης Υμνογράφων και Ψαλτών, ο Μακαριώτατος τόνισε, πως οι Ύμνοι της Αναστάσεως δείχνουν το φως, την ειρήνη και τη χαρά των εορτών του Πάσχα.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως «η διδασκαλία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού, που περιέχεται στην Καινή Διαθήκη, μαρτυρήθηκε και ερμηνεύθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας σε κηρύγματα, σε κατήχηση και συγγράμματα, που διακρίνονται για τη θεολογική τους αξία και τη λογοτεχνική ομορφιά τους. Με βάση αυτά, καταξιωμένοι υμνογράφοι συνέθεσαν λειτουργικά τραγούδια που δείχνουν το φως, την ειρήνη και τη χαρά των Αγίων Εορτών του Πάσχα.

Του Αγίου Πάσχα προηγείται περίοδος νηστείας και μετανοίας, έντονης προσευχής στον Θεό, φιλανθρωπίας και συμφιλίωσης με τους συνανθρώπους μας καταλήγει ο Παναγιώτατος και γι’ αυτό η Ημέρα της Ανάσταση, μας προτρέπει να φωτίσουμε τη ζωή μας με συγχώρεση και αδελφική αγάπη για όλους τους ανθρώπους, ώστε να αναστηθούμε με αγία αγάπη από τη σκλαβιά του εγωισμού».

___________________________

Έκκληση για ειρήνη στο Μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Γεωργίας για την Ανάσταση του Κυρίου.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Γεωργίας κ.κ. Ηλίας Β΄ στο Μήνυμά του για το Πάσχα 2023 και την Ανάσταση του Κυρίου απευθύνει έκκληση για Ειρήνη στον κόσμο, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρεται στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, στην καθιέρωση του δικαιωματισμού, στην πνευματική σκλαβιά, καθώς και στον Αθεϊσμό.

  • Της Σβετλάνα Λεβίτσκι

“Ο Κύριος ήρθε να καθοδηγήσει τη σκέψη, το συναίσθημα, την ψυχή και την καρδιά μας. Να μας βοηθήσει να διορθώσουμε τα ελαττώματά μας. Φυσικά, είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από την αμαρτία που είναι ριζωμένη στην ψυχή και στο σώμα μας, γιατί ο διάβολος στήνει χίλιες παγίδες στους πιστούς για να ξεχάσουν τον δρόμο του Θεού. Γι’ αυτό όλοι οι Χριστόφιλοι θα πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσουν ένα ακανθώδες και στενό μονοπάτι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό.

Είναι σημαντικό να βγάλουμε το σωστό συμπέρασμα από οποιαδήποτε κατάσταση, να μην αποχωριστούμε τον Θεό και να θυμόμαστε πάντα τα λόγια Του: «Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που απ’ το δεξί σου χέρι σε κρατώ και που σου λέω: Μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βοηθήσω Εγώ» (Ησ. 41,13). Θυμηθείτε και πιστέψτε ότι στο τέλος «όλα θα πάνε καλά για όσους πιστεύουν στον Κύριο»”, επισημαίνει στην αρχή του μηνύματός του ο Μακαριώτατος.

“Ο Κύριος περιμένει με αγάπη όλους, ιδιαίτερα τον μετανοημένο αμαρτωλό“, αναφέρει ο Μακαριώτατος και προσθέτει ότι “η βασιλεία των ουρανών θα αποκτηθεί με μεγάλη προσπάθεια και όσοι κάνουν αυτό το έργο θα έχουν μία θέση σε αυτήν”.

Ο πόνος του χωρισμού από τα αγαπημένα πρόσωπα

“Είναι αλήθεια ότι ο χωρισμός με ένα αγαπημένο πρόσωπο είναι μεγάλος πόνος, αλλά αν είμαστε πιστοί, πρέπει να λάβουμε υπόψην ότι ο θάνατος μπορεί να νικηθεί από τον Σωτήρα, ότι οι ψυχές των νεκρών αγαπημένων μας είναι ζωντανές, πιο ζωντανές από εμάς. Και εμείς, πρώτα απ’ όλα, τους οφείλουμε πνευματική φροντίδα, η οποία εκδηλώνεται με την προσευχή και το να κάνουμε καλές πράξεις στο όνομά τους, ώστε την Ημέρα της Κρίσης να υπολογίζεται η φιλανθρωπία μας. Ταυτόχρονα, αυτό θα έχει αντίκτυπο και σε εμάς σε αυτόν τον κόσμο και θα επηρεάσει και τη μελλοντική μας ζωή”, επισημαίνει.

Ο Αθεϊσμός σήμερα

“Δυστυχώς ειδικά στην εποχή μας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αθεϊστικό φρόνημα και πιστεύουν δεν υπάρχει Θεός, Ανάσταση του Χριστού ούτε αιώνια ζωή. Φυσικά, υπήρχαν και υπάρχουν άθεοι επιστήμονες που δεν βλέπουν τα ίχνη του Δημιουργού στο σύμπαν. Ένα τέτοιο πνεύμα ενθαρρύνεται από τις άνευ προηγουμένου επιτυχίες των φυσικών επιστημών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εποχή μας. Αλλά είναι επίσης γεγονός ότι για πολλούς μεγάλους ερευνητές ήταν οι επιστημονικές ανακαλύψεις που έδειξαν τη σύνδεση μεταξύ της δημιουργίας και του Θεού, έδειξαν ότι το σύμπαν δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα τύχης”, υπογραμμίζει και προσθέτει:

“Τα λόγια του μεγάλου Γερμανού φυσικού, του ιδρυτή της κβαντικής φυσικής, Βέρνερ Χάιζενμπεργκ ( Βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1932), εκφράζουν τη γενική τους στάση: “Η πρώτη γουλιά από το ποτήρι της επιστήμης μπορεί να την μοιραστεί ο Αθεϊσμός, αλλά στο τέλος του ποτηριού, ο Θεός σίγουρα σε περιμένει””.

“Η φύση είναι ένα θεϊκό βιβλίο ομορφιάς σοφίας, ευφυΐας, που διέπεται από το μυαλό του Κυρίου, και αυτό γίνεται αισθητό σε κάθε βήμα. Τόσο στη γη όσο και στο διάστημα υπάρχουν μεγάλοι νόμοι και κανονικότητες που δεν έχουν θεσπιστεί από τον άνθρωπο, και αυτή η τάξη υπάρχει χωρίς τη θέληση και τη σκέψη μας. Και μπορούμε να τους γνωρίσουμε μόνο εν μέρει”, τονίζει.

“Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα λόγια του Σωτήρα όταν μπήκε με δόξα στην Ιερουσαλήμ: ««Πρέπει να ξέρετε πως, αν αυτοί σωπάσουν, οι πέτρες θα κραυγάσουν».» (Λκ. 19,40). Και πράγματι, όταν σχεδόν όλοι στάθηκαν μπροστά στον Ιησού κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης, η άψυχη φύση ανήγγειλε τη δόξα του Θεού με «κραυγές», – η γη σείστηκε, ο ήλιος σκοτείνιασε, ο σταυρός του ναού έσπασε, το θέαμα του οποίου εξέπληξε όλους. Η φύση συνεχίζει να «ουρλιάζει». Το κυριότερο όμως είναι ο άνθρωπος να έχει την ικανότητα να ακούει και να αναγνωρίζει ότι καμία ύλη δεν μπορεί να γίνει ζωντανή από μόνη της, και ότι μόνο η ζωή γεννά τη ζωή, η προέλευση της οποίας βρίσκεται σε Αυτόν, που είναι η πηγή της αιώνιας ζωής και της ίδιας της ζωής. «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14,6), αναφέρει ο Σωτήρας”, όπως λέει στο Μήνυμά του ο Μακαριώτατος.

Πνευματική σκλαβιά

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στην έννοια της ελεύθερης βούλησης:

“Η χριστιανική ζωή, πρώτα απ ‘όλα, περιλαμβάνει να έχουμε μια σωστή ιδέα για το πώς να χρησιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε από τον Θεό – την ελεύθερη βούληση, δηλαδή τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής μας σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Ένα άτομο μπορεί να χάσει την ελευθερία του με τη βία, και φυσικά, θα πρέπει να φροντίσει να την πάρει πίσω. Αλλά ένα άτομο μπορεί να χάσει την ελευθερία του στο όνομα της ψεύτικης ελευθερίας και να βρεθεί σε πνευματική σκλαβιά. Δυστυχώς, μέρος της σύγχρονης κοινωνίας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και θεωρεί την ελευθερία ως δικαίωμα στα πάντα, κάτι που είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο για έναν πιστό”.

Δικαιωματισμός

“Η καθιέρωση του δικαιώματος σε όλα γίνεται με την παραμέληση της ηθικής και την απώλεια της αληθινής σημασίας αυτής της λέξης. με την πλήρη μεταμόρφωση και διαστροφή της εσωτερικής του ουσίας. Γι’ αυτό όλοι μιλούν για ελευθερία, αγάπη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια… αλλά σήμερα έχει μια ριζικά διαφορετική σημασία. Για εμάς ελευθερία σημαίνει αυτογνωσία, προσπάθεια για τελειότητα, βρίσκοντας τον κρυμμένο εαυτό μας πλασμένο κατ’ εικόνα Θεού στα βάθη της ψυχής μας. Ελευθερία είναι να φτάσεις και να ανακαλύψεις αυτόν τον πραγματικό εαυτό, να αφήσεις την αμαρτωλή ζωή και να απελευθερωθείς από λάθος ιδέες”, υπογραμμίζει και συμπληρώνει:

“Ο Μακαριστός Πατριάρχης Γεωργίας κυρός Αμβρόσιος (1861-1927) μας προτρέπει: «Αν βασίσουμε την ελευθερία μας στις ηθικές διδασκαλίες του Χριστού και στην εφαρμογή των ιδανικών του στη ζωή μας, τότε και μόνο τότε μπορούμε να είμαστε χρήσιμα μέλη του κράτους»”.

Έκκληση για ειρήνη

Επιπλέον ο Προκαθήμενος της εν Γεωργία Ορθοδόξου Εκκλησίας, απευθύνει έκκληση για ειρήνη σε όλο τον κόσμο:

“Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, εκρηκτικούς καιρούς, όταν η απειλή μιας πυρηνικής καταστροφής είναι πραγματική. Γι’ αυτό σκεφτόμαστε ιδιαίτερα την ειρήνη, που είναι πολύτιμο δώρο από τον Θεό. «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται», μας διδάσκει ο Κύριος, και εμείς, ως ακόλουθοι του Ιησού Χριστού έχουμε υποχρέωση να εργαστούμε για την ειρήνη με τα λόγια και τις πράξεις μας. Ας υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον και την πατρίδα με ειρήνη.

Ο πόλεμος είναι το αντίβαρο της ειρήνης, είναι ακραίο κακό, είναι παραβίαση των εντολών του Θεού και καταπάτηση της ζωής πολλών. Για αιώνες, η χώρα μας απέκρουσε τις επιδρομές των εχθρών και πάντα αγαπούσαμε την ειρήνη. Ακόμα και σήμερα, η χώρα διανύει την πιο δύσκολη περίοδο και είναι καθήκον μας να φροντίσουμε να επικρατήσει η ειρήνη, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας, να δημιουργήσουμε τη βάση της ειρηνικής συμβίωσης με τα αδέρφια μας. Θα παρακαλέσω τον Κύριο να κοιτάξει τη Γεωργία με ελεήμονα μάτια και να μας σώσει από μεγάλα δεινά και δοκιμασίες”.

“Αγαπημένα μου πνευματικά παιδιά,

Ας χαρούμε λοιπόν την ανάσταση του Χριστού και ας προσευχηθούμε για την αγάπη του Θεού και του πλησίον.

Ας χαρούμε την ανάσταση του Χριστού και ας ντυθούμε τη δύναμή του.

Ας χαρούμε την ανάσταση του Χριστού, ας ελπίζουμε στην ένωση με τον Θεό και ας μην είναι μάταιη η πίστη μας.

Ας χαρούμε την ανάσταση του Χριστού και ας δοξάσουμε μαζί τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα”, καταλήγει ο Μακαριώτατος.

Με πληροφορίες από patriarchate.ge

Διαβάστε όλο το μήνυμα στα Γεωργιανά ΕΔΩ

______________________________

Στην Αθήνα

Στην Σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών η οποία σφράγισε τη συνείδησή του Ελληνικού Λαού αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο Πασχάλιο Μήνυμά του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος.

Όπως σημειώνει ο Μακαριώτατος η τραγωδία αυτή που στοίχησε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν νέοι σε ηλικία, αποτελεί τον οδυνηρό καθρέπτη των πολλών πόνων όλων μας, οι οποίοι μας συνόδευσαν στη φετινή μας πορεία προς το Πάσχα. “Σφράγισε τη συνείδησή μας. Οδήγησε τη σκέψη πολλών στα μεγάλα ερωτήματα“, αναφέρει.

Στο μήνυμα του ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος σημειώνει για την Ανάσταση του Κυρίου ότι: “Η ανθρώπινη Ιστορία, η τραγικότητα, το φυσικό κακό, το αδιανόητο κάποτε ηθικό κακό, η βάναυση ματαίωση των ονείρων μας σε όλα τα επίπεδα, όλα μπορούν, όλα καλούνται να μετάσχουν στην μεταμορφωτική προοπτική της Ανάστασης. Απέναντι στη φθορά ολόφωτη η Χάρη της Ανάστασης. Ο Άδης «βασιλεύει, αλλ’ ουκ αιωνίζει». Ο Αναστάς Θεάνθρωπος φανερώνει τις άπειρες δυνατότητες που αποκτά η ανθρώπινη φύση και όλοι μας κατά Χάρη”.

____________________

Στην Αλβανία

Το Πασχαλινό Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου.

Με αφορμή τον απόηχο των πρόσφατων τραγικών γεγονότων του Σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, των φονικών Σεισμών στη Τουρκία και στη Συρία, καθώς και του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος τονίζει στο φετινό Πασχάλιο Μήνυμα του ότι «η σύζευξη πόνου και αγαλλιάσεως μάς αιφνιδιάζει. Εντούτοις, η εναρμόνιση των αντιθέσεων παραμένει χαρακτηριστικό της ἐνΧριστῷζωῆς».

«Το Πάσχα εφέτος μάς καλεί σε ένα δύσκολο άθλημα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος και προσθέτει: «Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα οι πρόσφατοι μήνες έχουν συσσωρεύσει ολόγυρά μας, αλλά και στην καρδιά μας, πολύμορφη θλίψη: Ανείπωτο πόνο από τη Σιδηροδρομική συμφορά και το πλήθος των σεισμοπαθών στη γειτονιά μας, οδύνη απερίγραπτη από τον αμείλικτο πόλεμο στην Ουκρανία. Συγχρόνως, ποικίλες προσωπικές και κοινωνικές δοκιμασίες συμπληρώνουν τη δέσμη των θλίψεων. Παρά ταύτα, η Εκκλησία, με την υπέροχη Υμνολογία του Πάσχα, μάς καλεί σε μία αποφασιστική υπέρβαση: «Πάσχα, ἐνχαρᾶἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὢ Πάσχα λύτρον λύπης».

Καταλήγοντας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

«Η θλίψη και η χαρά εναλλάσσονται στη ζωή μας. Οδυνηρά απρόοπτα δεν λείπουν από την πορεία μας, συμφορές που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας και μάς καταβάλλουν. Νιώθουμε αμήχανοι να τα αντιμετωπίσουμε και συχνά κυριευόμαστε από τον φόβο. Παρά ταύτα, η βούλησή μας ας μην αδρανήσει. Όσο εξαρτάται από εμάς, ας αφήνουμε το φως της Αναστάσεως να καταυγάζει τη ζωή μας και το Άγιο Πνεύμα να μας χαρίζει αντοχή, υπομονή, ελπίδα. Η σταυροαναστάσιμη χαρά αποτελεί διακριτικὀ γνώρισμα της ἐν Χριστῷ ζωῆς. Γι’ αυτό ο κορυφαίος Απόστολος επιμένει: «χαίρετε ἐνΚυρίῳ πάντοτε πάλινἐρῶ χαίρετε» (Φιλ. 4: 4, Α΄Θεσ. 5:16) Ας καταυγάσει, λοιπόν, τη ζωή μας η χαρά της Αναστάσεως, λυτρώνοντάς μας από λύπη και καταχνιά. Η αναστάσιμη βεβαιότητα, το αναστάσιμο φρόνημα ας στηρίζουν και ας χαροποιούν καθημερινά τη ζωή μας. Χριστός Ανέστη!».

Αναλυτικά το φετινό Πασχάλιο Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπικόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου:

Πάσχα 2023

Υπέρβαση πόνου – Πασχαλινή χαρά

«Χαίρετε!» (Ματθ.28:9)

«Πάσχα, ἐν χαρᾶ  ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, 

 ὢ Πάσχα λύτρον λύπης» (Στιχηρά του Πάσχα).

ο Πάσχα εφέτος μάς καλεί σε ένα δύσκολο άθλημα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα οι πρόσφατοι μήνες έχουν συσσωρεύσει ολόγυρά μας, αλλά και στην καρδιά μας, πολύμορφη θλίψη: Ανείπωτο πόνο από τη σιδηροδρομική συμφορά και το πλήθος των σεισμοπαθών στη γειτονιά μας, οδύνη απερίγραπτη από τον αμείλικτο πόλεμο στην Ουκρανία. Συγχρόνως, ποικίλες προσωπικές και κοινωνικές δοκιμασίες συμπληρώνουν τη δέσμη των θλίψεων. Παρά ταύτα, η Εκκλησία, με την υπέροχη υμνολογία του Πάσχα, μάς καλεί σε μία αποφασιστική υπέρβαση: «Πάσχα, ἐν χαρᾶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα, ὢ Πάσχα λύτρον λύπης».

Η θλίψη και η χαρά συνυπάρχουν στην ανθρώπινη ζωή. Η αλήθεια αυτή τονίζεται έντονα στα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος. Προ του Πάθους ο Χριστός κατά τον Μυστικό Δείπνο διευκρίνισε στους μαθητές του: «Και εσείς, λοιπόν, τώρα έχετε λύπη. Αλλά πάλιν θα σας δω και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα σας την αφαιρέσει» [Καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν]. (Ιω. 16:22).

Ο πόνος συγκλονίζει τις ημέρες των Παθών,  αλλά τελικά υπερνικάται μέσα στο φως του θριάμβου της Αναστάσεως. Η πρώτη καθοριστική λέξη και προτροπή του Αναστάντος στις αφοσιωμένες Μυροφόρες, που έσπευσαν στο μνήμα του, ήταν: «χαίρετε!» (Ματθ. 28:9). Όταν ο Αναστάς Χριστός πρωτοεμφανίστηκε στους μαθητές, ο ευαγγελιστής Ιωάννης σημειώνει ότι «ἐχάρησαν ἰδόντες τόν Κύριον» (Ιω. 20:21). Η χαρά του Πάσχα αναβλύζει μέσα από πολύμορφο πόνο που προηγήθηκε: προδοσία, αποδοκιμασία, περιφρόνηση, θάνατο σταυρικό. Το σταυροαναστάσιμο Πάσχα λυτρώνει από κάθε είδους λύπη. Η ανάσταση του Χριστού βεβαιώνει τη νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους, της αγάπης κατά του μίσους, τον θρίαμβο της ζωής πάνω στον θάνατο. Ο Αναστάς Χριστός διαλύει κάθε σκιά του Άδη. Συντρίβει την κυριαρχία του θανάτου, που φέρνει η βία, η αλαζονεία, η αδικία.

Η σύζευξη πόνου και αγαλλιάσεως μάς αιφνιδιάζει. Εντούτοις, η εναρμόνιση των αντιθέσεων παραμένει  χαρακτηριστικό της ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει την εξαιρετική αυτή εμπειρία: « ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ χαρᾶς Πνεύματος Ἁγίου» (Α΄ Θεσ. 1:6).  Πρόκειται για μία εκπληκτική εναρμόνιση, μία παράδοξη αντίστιξη. Εκφραστικά την περιγράφει σε άλλη επιστολή του: «Πιεζόμεθα με κάθε τρόπο, αλλά δεν φτάνουμε σε αδιέξοδο, ευρισκόμεθα σε αμηχανία αλλά όχι σε απελπισία, διωκόμεθα αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα, καταβαλλόμεθα αλλά δεν χανόμεθα». [«Ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι.»] (Β΄ Κορ. 4:8-10). Και αλλού:  «ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (Β΄ Κορ. 6:6-11). Στο τελευταίο  βιβλίο της Αγίας Γραφής, την Αποκάλυψη του Ιωάννου, με συμβολικές συγκλονιστικές παραστάσεις συνοψίζεται η αλληλουχία αντιθέτων, η σύγκραση οδύνης και τελικής νίκης του σταυρωθέντος και αναστάντος Χριστού.

* *

Η εναρμόνιση της θλίψεως με χαρά  Πνεύματος Αγίου,  για την οποία γίνεται λόγος, εκ πρώτης όψεως είναι ανέφικτη. Αλλά, όπως ο Απόστολος των εθνών μάς βεβαιώνει, «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4:13). Η σύνθεση αυτή μοιάζει αδύνατη, όμως η στενή σχέση με τον παθόντα και αναστάντα Χριστό την καθιστά δυνατή. Αυτήν την κοινωνία με τον σαρκωθέντα Λόγο του Θεού βιώνουμε ενσωματωμένοι στην Εκκλησία, που είναι το μυστικό Του Σώμα. Το Άγιο Πνεύμα, με την κοινωνία αυτή, ενεργεί στην ύπαρξή μας, δυναμώνει και χαροποιεί όλο μας το είναι. Η Ανάσταση αποτελεί πρόγευση της τελικής νίκης του Θεού, της αγάπης στα έσχατα.

Η αναστάσιμη χαρά στηρίζεται σε αρραγή θεμέλια. Πρώτον στη διαβεβαίωση του Χριστού ότι «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» (Ματθ. 28:18). Στη διάρκεια των αιώνων πολλοί παρουσιάστηκαν ως εξουσιαστές της οικουμένης. Εκείνος, όμως, ο οποίος έχει την τελική εξουσία σε όσα συμβαίνουν στον ουρανό και στη γη είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο ακλόνητο θεμέλιο αποτελεί η διαβεβαίωση του Αναστάντος ότι: «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28:20). Ο δικός μας Κύριος δεν είναι μακρινός, αδιάφορος θεατής στα όσα συμβαίνουν. Εξακολουθεί να είναι «μεθ’ ημών» σε όλες τις φάσεις και τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Και ένα τρίτο: η πασχαλινή χαρά πολλαπλασιάζεται, όταν προσφέρει αγάπη εκεί όπου περισσεύει το μίσος, εκεί όπου συνθλίβει η απόγνωση.

«Πάσχα, ἐν χαρᾶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα,

ὢ Πάσχα λύτρον λύπης».

Η θλίψη και η χαρά εναλλάσσονται στη ζωή μας. Οδυνηρά απρόοπτα δεν λείπουν από την πορεία μας, συμφορές που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας και μάς καταβάλλουν. Νιώθουμε αμήχανοι να τα αντιμετωπίσουμε και συχνά κυριευόμαστε από τον φόβο. Παρά ταύτα, η βούλησή μας ας μην αδρανήσει. Όσο εξαρτάται από εμάς, ας αφήνουμε το φως της Αναστάσεως να καταυγάζει τη ζωή μας και το Άγιο Πνεύμα να μας χαρίζει αντοχή, υπομονή, ελπίδα. Η σταυροαναστάσιμη χαρά αποτελεί διακριτικὀ γνώρισμα της ἐν Χριστῷ ζωῆς. Γι’ αυτό ο κορυφαίος Απόστολος επιμένει: «χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ χαίρετε» (Φιλ. 4: 4, Α΄Θεσ. 5:16)

Ας καταυγάσει, λοιπόν, τη ζωή μας η χαρά της Αναστάσεως, λυτρώνοντάς μας από λύπη και καταχνιά. Η αναστάσιμη  βεβαιότητα, το αναστάσιμο φρόνημα ας στηρίζουν  και ας χαροποιούν καθημερινά τη ζωή μας. 

Χριστός Ανέστη!

_______________________________

Τα Αναστάσιμα Μηνύματα των Ιεραρχών της Ορθοδόξου Εκκλησίας – Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων

Visits: 0


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο