Ανακοινωθέν της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ


Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ συνῆλθεν διὰ 28ην φορὰν εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, εἰς Βρυξέλλας, τὴν Παρασκευὴν 7ην Ἰουνίου 2024 ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ μὲ τὴν Συμμετοχὴν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Domodedovo κ. Συμεών, (Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ ὀρθοδόξων Εκκλησιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως {Πατριαρχεῖον Μόσχας}), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Ἰουστίνου (Πατριαρχεῖον Σερβίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νέαμτς κ. Μάρκου, Εκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰωσὴφ (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δοσιθέου (Πατριαρχεῖον Γεωργίας) καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακεὶμ, βοηθοῦ Επισκόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Οἱ Επίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τὴν βραδύτητα τοῦ μηχανισμοῦ Αναγνωρίσεως ὑπὸ τοῦ Κράτους ὁρισμένων ὀρθοδόξων Ενοριῶν, κυρίως εἰς τὴν Περιφέρειαν τῆς Φλάνδρας, καθὼς καὶ διὰ τὰ Διατάγματα ποὺ ἰσχύουν εἰς τὰς διαφόρους Επαρχίας τοῦ Βελγίου διὰ τὴν ἀπόκτησιν αὐτῆς τῆς Αναγνωρίσεως.

Οἱ ἱεράρχαι, ἀνησυχοῦντες Διὰ τὰ ἀνακύψαντα σοβαρὰ προβλήματα ἐντὸς τῶν κόλπων τοῦ Ὀρθοδόξου Κινήματος Νεολαίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν (OJN) καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κατασκηνώσεως (OZK), καλοῦν ὅλους ὅσους ἐμπλέκονται εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Θερινὴν Κατασκήνωσιν νὰ συνεργάζονται μεταξύ των μὲ συμφιλιωτικὸν πνεῦμα. Δηλώνουν κατηγορηματικῶς ὅτι κανεὶς δὲν πρέπει νὰ ἀποκλείεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαδικασίαν, ἀνεξαρτήτως Εκκλησιαστικῆς Δικαιοδοσίας ἢ Εθνικότητος. Οἱ ἐπίσκοποι δηλώνουν ἐπίσης ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις εἶναι πάντοτε ἔτοιμη νὰ παρέμβῃ ὡς Διαμεσολαβητικὸν ὄργανον. Μία Αντιπροσωπεία τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως θὰ ἠδύνατο νὰ συναντηθῇ μὲ τοὺς ὑπευθύνους μὲ στόχον τὴν διατήρησιν τῆς Ενότητος, τῆς ἁρμονίας καὶ διὰ τὸ καλὸν τῶν νέων μας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας ἢ δύο ἱερεῖς θὰ ἠδύναντο ἐπίσης νὰ ὁρισθοῦν ὡς Ποιμαντικῶς ὑπεύθυνοι καὶ νὰ δίδουν ἀναφορὰν εἰς τὴν Ἐπισκοπικὴν Συνέλευσιν. Ἑπομένως εἰς καμμίαν περίπτωσιν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις δὲν δύναται νὰ δώσῃ τὴν εὐλογίαν αύτῆς διὰ τὴν Διεξαγωγὴν τῆς Κατασκηνώσεως τοῦ θέρους 2024.

Οἱ Αρχιερεῖς ἐνημερώθησαν διὰ τὰς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν ζωὴν καὶ τὰς δραστηριότητας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ τοῦ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.

Ὁμίλησαν ἐπίσης διὰ τὰς Πρακτικὰς λεπτομερείας ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν σημασίαν τοῦ Προσκυνήματος τὸ ὁποῖον θὰ πραγματοποιήσουν ἀπὸ τῆς 21ης ἕως καὶ τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 2024, κατόπιν Προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς τὴν Νῆσον τῆς Ἀποκαλύψεως, τὴν Πάτμον.

Οἱ Αρχιερεῖς ἀντήλλαξαν ἐπίσης πληροφορίας καὶ Εἰδήσεις ἀπὸ τὰς ἀντίστοίχους Επισκοπάς των. Συνεχάρησαν ἐπίσης τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Δοσίθεον διὰ τὴν 10ην Επέτειον ἀπὸ τῆς εἰς Επίσκοπον Χειροτονίας του, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειράν του ἐνημέρωσεν τοὺς Επισκόπους διὰ τὰς Εορταστικὰς Εκδηλώσεις ποὺ ἐτοιμάζονται δι’ αὐτὸ τὸ Ἰωβηλαῖον.

Ἡ ἑπομένη Συνεδρίασις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἔχει προγραμματιστεῖ διὰ τὴν 14ην Νοεμβρίου 2024.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ ἐδημιουργήθη κατόπιν Αποφάσεως τῆς 4ης Προσυνοδικῆς Διασκέψεως ποὺ συνεκλήθη εἰς τὸ Chambésy (Γενεύη) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009.

Views: 1


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο