Ανακοίνωση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους για την Πανδημία – «Μεμονωμένες φωνές Μοναχών Αγιορειτών Πατέρων – Δεν μας Εκπροσωπούν»

Ανακοίνωση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους για την Πανδημία – «Μεμονωμένες φωνές Μοναχών Αγιορειτών Πατέρων - Δεν μας Εκπροσωπούν»

Απάντηση σε όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της Πανδημίας στο Άγιον Όρος εξέδωσε η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους ξεκαθαρίζοντας ότι μεμονωμένες φωνές Μοναχών Πατέρων, από όπου και να προέρχονται, δεν Εκπροσωπούν το Άγιον Όρος.

Στην Ανακοίνωση τονίζεται ότι εξαρχής η Ιερά Κοινότητα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πανδημία σε συνεργασία πάντα με τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιο Μαρτίνο ο οποίος σήκωσε και όλο το βάρος του αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο Άγιον Όρος. “Το Άγιον Όρος αισθάνεται βαθείαν ευγνωμοσύνης προς αυτόν δι’ όσα έπραξεν, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιβαλλόμενα εκ της θέσεώς του, όπως ή, κατόπιν πρωτοβουλίας του, συνεχής διενέργεια ελέγχων (τεστ) covid εις την Είσοδο του Αγίου Όρους καθημερινώς”, αναφέρεται στην Ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται επίσης ότι “Κάθε Ιερά Μονή είναι Αυτοδιοίκητο και υπεύθυνος διά τα περαιτέρω μέτρα προστασίας, πέραν των κοινών μέτρων, κατευθύνσεων και Συστάσεων από την Ιεράν Κοινότητα” και προσθέτει ότι “στο Άγιον Όρος δεν υφίσταται διχαστική ατμόσφαιρα μεταξύ των Μοναχών Πατέρων διά την Πανδημίαν, αλλά γνήσιος αλλησεβασμός εις την στάσιν και τας επιλογές κάθε καθιδρύματος και προσώπου”.

Η Ιερά Επιστασία ξεκαθαρίζει ότι μεμονωμένες φωνές Μοναχών Πατέρων, από όπου και αν προέρχονται, δεν Εκπροσωπούν το Άγιον Όρος και καταλήγει λέγοντας ότι “ο γενόμενος θόρυβος και η έκθεσης προσώπων και καθιδρυμάτων του Αγίου Όρους εις δημοσιότητα με αρνητικόν τρόπον αυξάνει το βάρος όσων έχουν υποστή απωλείας εκ της Πανδημίας, οδηγεί ενίοτε εις μονοδιάστατον ενημέρωσιν και παραπληροφόρησιν, και δεν συντελεί εις τας συντονισμένης προσπαθείας όλων των Φορέων του Αγίου Όρους διά την αντιμετώπισιν αυτής”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους, εξ αφορμής του γενομένου προσφάτως θορύβου περί της καταστάσεως της πανδημίας εις αυτό, επιθυμεί να παράσχη τάς εξής διευκρινίσεις:

Εξ αρχής της Πανδημίας η Ιερά Κοινότης και η Ιερά Επιστασία έλαβον όλα τα αναγκαία και σοβαρά μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τας κατά καιρούς εκδιδομένας Υπουργικές Αποφάσεις διά την Πανδημίαν, με βάσιν και το ειδικός καθεστώς του Αγίου Όρους, και προέτρεπαν συνεχώς πρός τήρησίν των τάς Ιεράς Μονάς και τα Εξαρτήματά των.

Με την Πολιτικής Διοίκησιν Αγίου Όρους συνεργαστήκαμε άριστα προς τον σκοπόν αυτόν. Ιδιαιτέρως πολύτιμος και πολυεπίπεδος υπήρξεν η προσφορά και συνδρομή του Πολιτικού Διοικητού κ. Αθανασίου Μαρτίνου, ο οποίος εξήντλησεν όλας τας δυνατότητας εκ των Αρμοδιοτήτων του, έσήκωσε μέγα βάρος του αγώνος αντιμετωπίσεως της Πανδημίας και παρέσχεν εις τας Ιεράς Μονάς κάθε δυνατήν διευκόλυνσιν. Το Άγιον Όρος αισθάνεται βαθείαν ευγνωμοσύνης προς αυτόν δι’ όσα έπραξεν, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα επιβαλλόμενα εκ της θέσεώς του, όπως ή, κατόπιν πρωτοβουλίας του, συνεχής Διενέργεια ελέγχων (τεστ) covid εις την είσοδος του Αγίου Όρους καθημερινώς. Σημαντικωτάτη υπήρξεν και η Συμβολή και η προσπάθεια του Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους, ως και των λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών, αι οποίαι συνεργάζονται άριστα με την Ιεράν Επιστασίαν.

Κάθε Ιερά Μονή είναι Αυτοδιοίκητος και υπεύθυνος διά τα περαιτέρω μέτρα προστασίας, πέραν των κοινών μέτρων, κατευθύνσεων και Συστάσεων από την Ιεράν Κοινότητα. Εις το Άγιον Όρος δεν υφίσταται διχαστική ατμόσφαιρα μεταξύ των Μοναχών Πατέρων διά την Πανδημίαν, αλλά γνήσιος αλλησεβασμός εις την στάσιν και τας επιλογές κάθε καθιδρύματος και προσώπου.

Φαινόμενα μαζικής νοσήσεως Μοναχών Πατέρων ή και αυξημένων θανάτων εις τας Ιεράς Μονής δεν πρέπει να αποδίδωνται αβασάνιστα εις μη τήρησιν Μέτρων Προστασίας, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλοι παράγοντες, ως η κοινή κοινοβιακή ζωή, η προσωπική στάσις κάθε Μοναχού Πατρός Αγιορείτου κ.λπ.

Μεμονωμέναι φωναί Μοναχών Πατέρων, από όπου και αν προέρχονται, δεν Εκπροσωπούν το Άγιον Όρος.

Ως εκ τούτου θεωρούμεν ότι ο γενόμενος θόρυβος και η έκθεσης προσώπων και Καθιδρυμάτων του Αγίου Όρους εις δημοσιότητα με αρνητικόν τρόπον αυξάνει το βάρος όσων έχουν υποστή απωλείας εκ της Πανδημίας, οδηγεί ενίοτε εις μονοδιάστατον ενημέρωσιν και παραπληροφόρησιν, και δεν συντελεί εις τας συντονισμένης προσπαθείας όλων των φορέων του Αγίου Όρους διά την αντιμετώπισιν αυτής.

Η Διοίκηση του Αγίου Όρους για τις δυσφημιστικές και άδικες Δημοσιεύσεις

Ανακοίνωση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους για την Πανδημία – «Μεμονωμένες φωνές Μοναχών Αγιορειτών Πατέρων - Δεν μας Εκπροσωπούν»

Ανακοίνωση σχετικά με τις «δυσφημιστικές και άδικες δημοσιεύσεις», όπως τις χαρακτηρίζει, εις βάρος των Πατέρων, αλλά και της Πολιτικής Διοίκησης και της Αστυνομίας του Αγίου Όρους, σε σχέση με την τήρηση των μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού εξέδωσε η Πολιτική Διοίκηση.

Τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης αναφέρουν ότι: α) η Αστυνομία εκτελεί τα καθήκοντά της κατά τρόπο άψογο, χωρίς αμέλειες, χωρίς κατευθύνσεις από γέροντες ή παραπτώματα, β) η Πολιτική Διοίκηση σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των μοναχών γενικά και ειδικά (όσον αφορά τον εμβολιασμό τους), γ) σέβεται την ιδιωτικότητα και το δικαίωμα γνώμης και τις θρησκευτικές αρχές του κάθε Μοναχού του Αγίου Όρους  και δ) δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της αντιεμβολιαστική προπαγάνδα στο Άγιον Όρος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Λόγω προσφάτων δυσφημιστικών και άδικων δημοσιεύσεων/συνεντεύξεων για το Αγιώνυμο Όρος όπου εγένετο και κριτική στην Πολιτική Διοίκηση και Αστυνομία του Αγίου Όρους, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής:

1. Η Αστυνομία του Αγίου Όρους εκτελεί τα καθήκοντά της κατά τρόπο άψογο. Σαν Διοίκηση έχουμε εξαιρετική συνεργασία καθώς και με τις άλλες Αρχές και Υπηρεσίες στην χερσόνησο του Άθω. Δεν κατευθύνονται από κάποιους Γέροντες όπως γράφεται αλλά από την συνταγματικώς και σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη προϊσταμένη τους Αρχή την Διοίκηση Αγίου Όρους, καθώς και την φυσική ηγεσία τους την Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής, το Αρχηγείο Αστυνομίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στα δυόμισι χρόνια που είμαι Διοικητής δεν διεπίστωσα την παραμικρή αμέλεια ή παράπτωμα. Εξ άλλου δεν είχαμε στο Άγιο Όρος καμία εγκληματική ενέργεια μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας αυτά τα δυόμισι χρόνια.

Στον Διοικητή του Α/Τ Αγίου Όρους και τους Αστυνομικούς αξίζουν εύσημα και όχι επικρίσεις.
Αφού τους κατευθύνουν Γέροντες … αντιεμβολιαστές τότε πως και έχουν εμβολιαστεί;

2. Η σχέση και η συνεργασία της Διοίκησης με την Ιερά Επιστασία και την Ιερά Κοινότητα είναι επίσης αγαστή και εξαιρετική, πάντα προς όφελος της Αγιορείτικης Πολιτείας.

Ο σημερινός Πρωτεπιστάτης Ιερομόναχος Γεώργιος Βατοπεδινός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως προληπτικούς ελέγχους PCR υπόπτων κρουσμάτων, προληπτικούς ελέγχους φοιτητών της Αθωνιάδας (που σημειωτέον λειτουργεί απρόσκοπτα), απολυμάνσεις κοινοχρήστων μέσων και χώρων.

Δεν γνωρίζω αν ο Αγιος Πρωτεπιστάτης ή οποιοσδήποτε άλλος Μοναχός είναι εμβολιασμένος ή όχι. Θεωρώ ότι είναι προσωπικά δεδομένα και υπάρχει και η σχετική νομοθεσία που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του καθενός μας.

3. Σέβομαι την ιδιωτικότητα και το δικαίωμα γνώμης και τις θρησκευτικές αρχές του κάθε Μοναχού του Αγίου Όρους. Σαν Πολιτική Διοίκηση δεν αναμειγνυόμεθα ούτε δικαιούμεθα να παρέμβουμε στα εσωτερικά ζητήματα των Αυτοδιοίκητων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.

4. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας αντιεμβολιαστική προπαγάνδα στο ΆγιονΌρος. Η πλειονότης των προσκυνητών μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας είναι ούτως ή άλλως εμβολιασμένοι. Δεν συνάδει με τον Μοναχικό Βίο η οποιαδήποτε προπαγάνδα.

Λυπούμεθα βαθύτατα για την πρόσφατη απώλεια των πέντε Μοναχών καθώς και όλων όσων προσφάτως, για οποιονδήποτε λόγο ή νόσηση, απεβίωσαν.
Εύχομαι ότι γενικώς δεν θα υπάρξουν άλλες απώλειες στην χώρα μας ή παγκοσμίως και επαναλαμβάνω ότι η πανδημία είναι σε ύφεση στο Άγιον Όρος.

Επισκέψεις: 6

FacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailFacebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremailby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο