Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.)


ΦΕΚ Β 6293/2-11-2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 125112/Θ2 

(1) Ίδρυση Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 

1) Την παρ. 1 του άρθρου 163, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 142, το άρθρο 154 και τo άρθρο 162 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 119). 

2) Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133). 

3) Tο άρθρο 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011//85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

4) Tο π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130). 

5) Tο π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 

6) Tην παρ. 1 και την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 59 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31). 

7) Tο άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 

8) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 

9) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 

10) Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441). 

11) Την παρ. 2 του άρθρου 1 του Οργανισμού της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (β.δ. της 8ης/17.05.1958, Α’ 81). 

12) την υπ’ αρ. 11η/2023 πράξη εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε), υπό τη διευρυμένη του σύνθεση. 

13) Τη σύμφωνη γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, που διατυπώθηκε στη υπ’ αρ. 7η/06.07.2021 συνεδρίαση. 

14) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση, πέραν αυτής που προκλήθηκε κατ’ άρθρα 142 και 154 του ν. 4823/2021, στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του ιδρύματος με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστικής Σχολή». 

15) Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/373/53753/Β1/15.05.2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

Ιδρύεται στην Αθήνα Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών στο ίδρυμα με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2023 

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός Εθνικής                     Παιδείας, Θρησκευμάτων  

Οικονομίας και Οικονομικών         και Αθλητισμού 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ                ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Visits: 7


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαφημιστείτε στο Lavaron

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο